Asukaskysely on avoinna 9.10. – 29.10.2023

Isovuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava on käynnistetty kaupunginhallituksen kokouksessa 11.4.2022 ja samalla alueelle on määrätty rakennuskielto ja toimenpiderajoitus.

Hanke sijoittuu noin 7 kilometriä koilliseen Seinäjoen keskustasta. Alustavan kaava-alueen koko on noin 1473 hehtaaria. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää alueen kaavoittamista. Kaavoituksen tavoit-teena on mahdollistaa Seinäjoen kaupunkiin enintään 8 tuulivoimalan sekä niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaapeleiden rakentaminen. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voi-daan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Voimaloiden suunniteltu kokonaiskorkeus on enintään 270 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää maakaapeleilla Atrian tuotanto-laitokseen sen olemassa olevaa sähköasemaa hyödyntäen ja syöttää ylijäävä sähköenergia sen kautta kantaverkkoon.

Asukaskysely

Linkki kyselyyn ja siihen liittyviin esittelyaineistoihin löytyy osoitteesta https://projektit.ramboll.fi/isovuori/index.html

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Seinäjoen Isovuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut julkisesti nähtävillä 5.4. – 4.5.2023 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasata on voinut jättää mielipiteitä 4.5.2023 mennessä.

Yleisötilaisuus

Samanaikaisesti kaavan kanssa on käynnissä Isovuoren tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Hankkeessa on järjestetty yleisötilaisuus 25.4.2023. Yleisötilaisuudessa on esitelty OAS ja YVA-ohjelma.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineistoon voi tutustua ELY-keskuksen nettisivuilla www.ymparisto.fi/isovuorituulivoimaYVA.

Käsittelyvaiheet
 • 11.4.2022 Kaupunginhallitus käynnisti osayleiskaavan ja asetti alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
 • 5.4. – 4.5.2023 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
 • 25.4.2023 Yleisötilaisuus (OAS ja YVA)
 • 9.10. – 29.10.2023 Asukaskysely
 • Kaavaluonnos nähtävillä
 • Viranomaisneuvottelu
 • Yleisötilaisuus
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • Kaavaehdotus nähtävillä
 • Kaupunginhallituksen käsittely
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • Lainvoimaisuuspäivä
 • Voimaantulopäivä