Omakotitalon jätevesijärjestelmän rakentaminen viemäriverkoston ulkopuolisella alueella

Kiinteistö ei kuulu kunnalliseen jätevesiverkostoon. Toimenpiteeseen haetaan lupaa sähköisesti eLuvan kautta.

Rakennustapa- ja suunnitelmaselostuksessa selitettäviä tietoja:

 • perustiedot kiinteistöstä ja sen omistussuhteista
 • alueen ja rakentamisen yleiskuvaus
 • järjestelmän valinnan perusteet
 • mitoitusperusteet
 • kuvaus järjestelmän toiminnasta
 • arvio saavutettavasta puhdistustuloksesta
 • arvio puhdistamon ympäristökuormituksesta
 • ohjeet rakentamisvaiheen dokumentoinnista sekä suunnittelijan yhteystiedot

Lisäksi hakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelma, joka tulee sisältää mm. seuraavat asiakirjat:

 • asemapiirustus esim. 1:500, jossa vaaitetut korkeudet, pinta- sekä pohjavesiolosuhteet ja niiden korkeudet
 • taso- ja leikkauspiirustukset 1:20 tai 1:50
 • kirjallinen suostumus naapureilta käsitellyn jäteveden johtamisesta, jos purkupaikka naapurin kanssa yhteiseen ojaan tms.
 • (maasuodatinhiekan mitoitusohje)
 • jätevesijärjestelmän asennusohje
 • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje
 • (kustannusarvio ja tarvikeluettelo)
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  (lainhuutotodistus tai kauppakirjan jäljennös, jos lainhuutoa ei ole vielä tehty)

Hakemus käsitellään toimenpidelupana.

Maalämpö / lämpökaivo / lämmönkaivuuputkisto

Toimenpidelupahakemus

 • hae lupaa sähköisesti eLuvan kautta
 • hakemuksesta tulee selvitä porakaivon syvyys, onko porakaivo suora vai vino, putkiston aine, porauslietteen käsittely

Liitteet

 • asemapiirustus, josta selviää rakennusten ja lämpökaivon / lämmönkeruuputkiston sijoitus, lämpökaivon etäisyys kiinteistön rajoihin ja rakennuksiin, vesi- ja viemärijohtojen ym. kaapeleiden sijainti. Voi hyödyntää vanhaa asemapiirustusta.
  • kaivon sijainti rakennuksesta vähintään 3 metriä
  • kaivon sijainti tontin rajasta vähintään 7,5 metriä
   (Jos lähempänä kuin 7,5 m, niin naapurin kirjallinen suostumus)
  • toisesta lämpökaivosta etäisyys vähintään 15 metriä
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  (lainhuutotodistus tai kauppakirjan jäljennös, jos lainhuutoa ei ole vielä tehty)
 • poraustyöhön tulee olla hyväksyttynä vastaava työnjohtaja, sähköisessä lupahakemuksessa työnjohtaja voi vahvistaa osallistumisensa hankkeeseeen sähköisesti
 • selvitys vanhasta maanalaisesta öljysäiliöstä
 • maalämpökaivon porausraportti tulee esittää loppukatselmuksessa
 • rakennushankeilmoitus RH1

Jos aikoo jättää öljysäiliön maahan, tulee siihen hakea lupaa ympäristönsuojelusta.