Purkamislupa

Purkamislupa haetaan sähköisesti eLuvan kautta. Hakemuksessa on tavallisesti oltava seuraavat asiakirjat:

 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • todistus annetusta lainhuudosta tai kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös
 • karttaliite
  • merkitään tontti/tila ja purettavat rakennukset
 • selvitys purkutyöstä
  • jätteiden määrä
  • jätteiden laatu
  • jätteiden käsittelytapa
 • naapureiden kuuleminen
  • naapureita ovat viereisten, vastapäisten ja kulmittain olevien kiinteistöjen omistajat/haltijat (myös rakentamattomat kiinteistöt luetaan naapureiksi)
 • vastaava työnjohtaja
  • omakotitaloissa ja sitä vaativammissa kohteissa vastaavan työnjohtajan tulee yleensä olla vähintään teknillisen koulun suorittanut henkilö tai purkutöistä vahvan kokemuksen omaava henkilö
  • sähköisessä lupahakemuksessa työnjohtaja voi vahvistaa osallistumisensa hankkeeseen sähköisesti

Purkukohteesta tulee pitää erillistä jätekirjanpitoa, johon merkitään jätteiden todelliset määrät (ympäristöviranomaisen jäteluettelo-lomake).

Purkamisilmoitus

Ilmoitus tehdään sähköisesti eLuvan kautta. Purkamisilmoituksessa on tavallisesti oltava samat asiakirjat kuin purkamislupahakemuksessa.