Seinäjoen ilmanlaatu on yleensä hyvää. Puhdas ilma lisää elinympäristön viihtyisyyttä sekä parantaa ihmisten, muiden eliöiden ja luonnon terveyttä sekä hyvinvointia.

Ilman epäpuhtauksia Seinäjoella aiheuttaa eniten liikenne ja lopputalven tai kevään katupölyaika. Teollisuus- ja energialaitokset aiheuttavat myös ilmanpäästöjä, mutta niiden päästöt johdetaan korkeammalle ilmaan, jossa epäpuhtaudet leviävät laajemmille alueille. Teollisuus- ja energialaitosten päästöille on annettu enimmäispitoisuudet ympäristöluvissa.

Ilmanlaadun tarkkailu

Seinäjoki seuraa ilmanlaatua yhdessä Ilmajoen kunnan ja alueen teollisuus- ja energialaitosten kanssa. Ilmanlaadun tarkkailusta vastaa Seinäjoen ympäristönsuojelu.

Seinäjoen Vapaudentien varrella on mittausasema, jossa mitataan jatkuvatoimisesti typen oksidien ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia. Pitoisuuksia verrataan terveydellisin perustein annettuihin vuorokausipitoisuus ohje- ja raja-arvoihin. Jos vuorokausiohjearvot ylittyvät tiedotetaan asiasta. Mittausasemalla on myös sääasema, jolla saadaan tietoa lämpötilasta, tuulen suunnasta ja tuulen voimakkuudesta.

Vapaudentieltä saatavaa ilmanlaatutietoa voi seurata Ilmatieteenlaitoksen ylläpitämästä Ilmanlaatuportaalista. Tiedot päivittyvät tunnin välein. Ilmanlaatuportaalista näkee myös muiden verkostoon liittyneiden kuntien ilmanlaatutiedot.

Katupöly

Etenkin keväisin lumen sulettua tai kuivina pakkaspäivinä hiukkaspitoisuudet nousevat korkeiksi ja hiukkasille annettu vuorokausi raja-arvo voi ylittyä. Suurin hiukkasten lähde on talven aikana autojen renkaissa pölyksi jauhaantunut hiekoitushiekka ja asfaltti. Autot ja tuuli nostavat hienon pölyn ilmaan. Seinäjoella katupölyä torjutaan kastelemalla teitä kalsiumkloridilla ennen hiekoitushiekan poistamista. Kalsiumkloridi sitoo pölyä tien pintaan.

Tutkimukset ja selvitykset

Seinäjoen ympäristönsuojelun on oltava selvillä Seinäjoen ilmanlaadusta. Vapaudentien varressa tehtävien mittausten lisäksi ympäristönsuojelu selvittää yhteistyötahojensa kanssa ilmanlaatua erilaisilla selvityksillä. Viiden vuoden välein teetetään bioindikaattoritutkimus, jossa tarkkaillaan mäntyjen ja niiden runkojäkälien elinvoimaisuutta sekä jäkälien lajirikkautta. Lisäksi laboratoriossa analysoidaan männyn neulasten ja sammalten alkuainekoostumuksia ja pitoisuuksia. Tieteellisessä tutkimuksessa on tehty havaintoja ilmanlaadun vaikutuksista luonnolle ja bioindikaattoritutkimuksista saatuja tuloksia verrataan näihin tietoihin. Lisäksi muutaman vuoden välein toteutettavan tutkimuksen uusimpia tuloksia verrataan edellisiin tutkimuksiin, josta saadaan tietoa alueen ilmanlaadun kehityksestä. Viimeisin bioindikaattoritutkimus on tehty vuonna 2017.

Ilmanlaatua on selvitetty myös vuonna 2009 tehdyllä VOC- ja PAH-selvityksellä, joita ilmakehään pääsee muun muassa liuottimista ja palamisesta. Etenkin PAH-pitoisuudet voivat nousta korkeiksi pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. Liikenteestä ja teollisuus- sekä energialaitosten aiheuttamien hiukkasten, typenoksidien ja rikkidioksidin leviämistä Seinäjoella on mallinnettu vuonna 2011.

Seinäjoen seudun laatujärjestelmän kuvaus 2023: Laatujärjestelmä