Asemakaava ohjaa rakentamista. Asemakaavasta poikkeavalle suunnitelmalle pitää hakea poikkeuslupa.

Poikkeamisesta on aina neuvoteltava etukäteen rakennusvalvonnan kanssa ja hankkeesta riippuen on oltava yhteydessä myös kaavoitukseen.

Poikkeamispäätöksen hakijana tulee aina olla kiinteistön omistaja tai haltija.

Päätöksen tekee hankkeesta riippuen kaupunginhallitus tai viranhaltijapäätöksellä kaavoitusjohtaja.

Poikkeamisen edellytykset ja perustelut

Poikkeamisen tulee sopeutua asemakaavan periaatteisiin ja tavoitteisiin. Tuore asemakaava katsotaan varsin sitovaksi. Vanha voimassa oleva asemakaava saattaa sisältää määräyksiä, joista on tarkoituksenmukaista poiketa. Esimerkiksi kun pyritään toteuttamaan ratkaisu, joka vastaa tämänhetkisiä ja tarkoituksenmukaisempia ohjeita ja säännöksiä.

Päätöksenteossa harkinta on tapauskohtaista ja siinä otetaan huomioon myös lähiasukkaiden ja muiden osallisten mielipiteet. Hakijan tulee hakemuksessa selkeästi ilmoittaa, mikä on erityinen syy poikkeamiselle ja perustella se.

Asemakaavasta poikkeava suunnitelma pitää olla ratkaisuna pääsääntöisesti parempi kuin mihin kaava ohjaa, kun tarkastellaan esimerkiksi kaupunkikuvaa, ympäristöä, turvallisuutta, palvelutasoa, rakennuksen käyttöä, suojelutavoitteita tai liikenneoloja.

Poikkeaminen ei saa hankaloittaa asemakaavan toteutumista. Ei riitä, että pyritään esim. kustannussyistä tinkimään hyvästä rakentamistavasta. Syyn tulee olla maankäytöllinen, ei taloudellinen.

Poikkeamisen erityinen syy voi olla esimerkiksi asemakaavan toteutumisen edistäminen, määräysten tai ympäristön tilanteen muuttuminen asemakaavan laatimisen jälkeen, kaupunkikuvallisten tavoitteiden edistäminen tai tontin tarkoituksenmukainen käyttö.

Poikkeusluvan hakeminen

Hakemusasiakirjat (perehdy huolellisesti hakuohjeisiin)

  • hakemus (1 kpl)
  • todistus hallintaoikeudesta (asiakirja joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan)
  • valtakirja tarvittaessa (kun hakemuksen allekirjoittajana asiamies)
  • hallituksen pöytäkirjaote (kun kyseessä on asunto-osakeyhtiö)
  • kaupparekisteriote (osoittaa allekirjoitusoikeuden)
  • asemapiirustus (3 kpl)
  • suunnitelmaluonnos (yksi kopiosarja)
  • ote asemakaavasta (3 kpl)
  • rajanaapurien kuulemiset

Naapurien kuuleminen

Poikkeamislupaa varten tulee kuulla naapurikiinteistöjen omistajat. Lupakäsittelyn nopeuttamiseksi hakijan kannattaa kuulla naapurit itse. Poikkeamisluvissa naapureita kuullaan kuitenkin normaalia rakennuslupaa laajemmin ja kuulemisen tarpeellisen laajuuden määrittelee poikkeusluvan käsittelijä. Ole siis aina yhteydessä poikkeusluvan käsittelijään ennen kuin kuulet naapureita omatoimisesti. Naapurien kuulemiset voidaan hakijan pyynnöstä suorittaa myös kaupungin toimesta voimassa olevan taksan mukaisesti.

Huomaathan, että poikkeamisluvissa käytetään naapurien kuulemista varten omaa erillistä lomaketta, joka löytyy sivun oikeasta laidasta. Jos ajatuksena on hakea rakennuslupaa pian poikkeamispäätöksen jälkeen, kannattaa lomakkeen ylälaidasta rastittaa molemmat valintaruudut, jolloin samaa naapurien kuulemista voidaan hyödyntää myös rakennusluvan käsittelyssä.