Osoitteiden antaminen uusille kohteille ja vanhojen osoitteiden muuttaminen tarvittaessa kuuluu Kiinteistö- ja paikkatietopalveluiden tehtäviin. Osoitteita annetaan rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille. Osoitenumero annetaan tarvittaessa myös esim. puistoalueille, uimarannoille tai muille yksilöitäville paikoille.

Asemakaava-alueella uudet tontit saavat osoitteen kun tonttijako on hyväksytty. Kulmatontille tulee osoite kummaltakin kadulta. Tuleva osoite on hyvä varmistaa jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.

Haja-asutusalueella ei rakentamattomalla kiinteistöllä ole vielä osoitetta. Rakennus saa osoitteen rakennuslupavaiheessa. Osoitenumero on matkaan perustuva. Esim. 100 m tien alkupisteestä rakennuspaikan liittymään saa osoitenumeron 10.

Osoitemerkintöjen sijoittaminen
Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle. (MRA 84 §).

Kaava-alueen ulkopuolella voidaan erityisistä syistä sallia heijastavalla pohjalla oleva osoitenumero. Milloin rakennus ei ulotu kadun tai muun liikenneväylän välittömään läheisyyteen, heijastavalla pohjalla oleva osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän.
Kulmatalon osoitenumerointi on kiinnitettävä kummankin kadun tai liikenneväylän puolelle.

Maanomistajan lupa tarvitaan, jos osoitenumerokilpi pystytetään oman kiinteistön ulkopuolelle.

Navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei ole kunnan asia vaan palvelun tarjoajan vastuulla.
Navigaattoreiden kartta-aineistot eivät päivity itsestään vaan laitteen omistajan itse tulee huolehtia, että hänellä on käytössään palvelun tarjoajan viimeisin päivitys kartta-aineistosta. Navigaattoreiden osoiteaineiston ajantasaisuus riippuu toimittajien aineistojen päivitystiheydestä. Mikäli huomaatte virheitä navigaattoreiden kartta-aineistossa, olkaa yhteydessä navigaattorin kartta-aineiston toimittajaan.