Asunnon tai muun oleskelutilan olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Asunnolla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 113 §:ssä asuinkäyttöön hyväksytyssä rakennuksessa olevaa asuntoa, joka on päätarkoituksen mukaisesti tarkoitettu asumiseen. Muuna oleskelutilana pidetään lähtökohtaisesti terveydensuojelulain mukaisia ilmoitusvelvolliseen toimintaan tarkoitettuja tiloja tai joita muutoin käytetään julkisina kokoontumistiloina tai pitkäaikaiseen oleskeluun. Tällaisia tiloja ovat muun muassa koulut, päiväkodit, palveluasunnot tai muut vastaavat tilat, jotka on tarkoitettu muiden kuin pelkästään työntekijöiden oleskeluun.

Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveyden häiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Tarkastuksilla keskitytään terveydellisten olosuhteiden arviointiin ja ohjeistetaan terveyshaittoja ehkäisevissä toimenpiteissä. Terveydellisillä olosuhteilla tarkoitetaan asunnon tai muun oleskelutilan fysikaalisia (esim. lämpötila, kosteus, ilmanvaihto, melu), kemiallisia (esim. hiilidioksidit, häkä, formaldehydi) ja biologisia (esim. mikrobikasvustot) olosuhteita.

Joillekin fysikaalisille, kemiallisille ja biologisille tekijöille on annettu toimenpiderajoja Asumisterveysasetuksessa. Terveyshaittaa arvioitaessa on otettava huomioon myös altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. On myös hyvä muistaa, että terveyshaitta on eri asia kuin viihtyvyyshaitta, mihin ei terveydensuojelulain nojalla pystytä puuttumaan.

Terveyshaittaepäily ja asunnontarkastus

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa on aina ensin otettava yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). Mikäli kiinteistön omistajan kanssa syntyy erimielisyyttä haitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta, voi kunnan terveydensuojeluviranomainen ottaa asian käsittelyyn ja tarkastaa tilat.

Asunnon vaihtoon, myyntiin, kuntoarvioon tai kaupanpurkuun liittyviä tarkastuksia ei tehdä. Jos kyseessä on työpaikalla oleva epäkohta, ota yhteyttä työpaikkasi työsuojeluorganisaatioon ja/tai työsuojeluviranomaiseen.