Sahannevan ennallistamisen aktiiviset työt on saatu valmiiksi eli puusto on kaadettu siltä laajuudelta, kuin suunnitelmiin oli piirretty ja veden nostamiseksi tarvitut padot on tehty. Kolme padoista toteutettiin lopulta talkootyönä käsipelillä. Kiitos kaikille talkoolaisille! Seuraavaksi Sahannevalla tarkkaillaan, kuinka luonto hoitaa nevaa lähemmäksi luonnontilaa, kun vesi saa nousta korkeammalle suojelualueella. Edelleen tavoitteena on kuitenkin mahdollistaa alueella olemassa oleva liikuntareitti, jonka vuoksi jouduimme jo hieman tekemään korjauksia, jotta reitti pysyy kuivana ja ladut mahdollistuvat perinteisesti alueella.

Ennallistamisen tavoitteet

Ennallistaminen tarkoittaa suoalueen vesitalouden palauttamista lähelle luonnollista tasoa, nostamalla vesipintaa mahdollisimman korkealle aiheuttamatta kuitenkaan vettymishaittaa naapurikiinteistöille.

Ennallistaminen parantaa alueen neva- ja räme-elinympäristöjen tilaa, luo alueelle uusia pienipiirteisiä suo- ja pienvesielinympäristöjä sekä lisää lahopuun muodostumista. Esimerkiksi linnuista ennallistamisesta hyötyy Sahannevan lajistoon kuuluva uhanalainen riekko. Myös kahlaajalintujen elinympäristö paranee huomattavasti ja muodostuvat allikot saattavat houkutella jopa suolla viihtyviä vesilintuja. Toisena helposti havaittavana lajiryhmänä ennallistamisesta hyötyvät useat soiden perhoslajit, kuten silmälläpidettäviksi luokitellut muurain- ja rahkahopeatäplä, suonokiperhonen, rämekylmänperhonen ja suokirjosiipi.

Monimuotoisuusvaikutukset ulottuvat myös alueen ulkopuolelle, kun alapuolisten vesien virtaama tasaantuu ja vedet puhdistuvat niiltä osin, kun Sahanneva niihin vaikuttaa.

Vanhat väkkyrät männyt tuovat maisemallista monimuotoisuutta.
(kuva Hannu Tuomisto)

Ennallistamistoimet

Suojelualuetta on aiemmin ojitettu metsätaloustarkoituksessa. Ennallistaminen toteutetaan patoamalla metsäojia 34 paikasta. Työ tehdään ensisijaisesti kaivinkoneella, mutta joitakin patoja on tarkoitus tehdä myös käsityönä. Samalla luonnonsuojelualueen kaakkoiskulman vesien valumasuunta kääntyy Honkanevan suojelualueelle, joka on niiden luontainen suunta vedenjakajana toimivan Seuralaksonmäen kohouman aiheuttamana.

Ojituksen seurauksena alueelle kasvanutta puustoa poistetaan, mikä vähentää puuston haihduttavaa vaikutusta ja luo suolle tyypillisiä avoimia elinympäristöjä. Puuston poisto toteutetaan koneellisesti. Alueelle jätetään suolle tyypillisiä yksittäisiä vanhoja puita. Suurin osa padoista tehdään samoille alueille, joilta poistetaan puustoa.

Säästettäväksi merkitty puuvanhus. (Kuva Hannu Tuomisto)

Sahannevan luonnonsuojelualue ja ennallistamishanke

  • Suojelupäätös: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 28.10.2020
  • Alueen tunnus ja nimi: YSA248964 Sahanneva
  • Ennallistamispäätös: Uudenmaan ELY-keskus 24.2.2022
  • Hanke: Kunta- ja järjestö-Helmi erityisavustushanke
  • Hankkeen toteutusaikataulu: 25.2.2022 – 31.10.2023
  • Suojelu-/hankealueen pinta-ala: 170 hehtaaria
  • Suojelualueen lajistoa: riekko, kapustarinta, pikkukuovi, kurki, liro, niittykirvinen ja teeri
  • Alueen sijainti: noin kaksitoista kilometriä Seinäjoen kaupunkikeskustasta Peräseinäjoelle johtavan maantien 694 länsipuolella