Maa-aineslupa

Ole yhteydessä ympäristönsuojeluun, kun suunnittelet kalliokiviaineksen, soran, hiekan, saven tai mullan ottamista, tarvitset siihen maa-ainesluvan. Maa-aineksen ottaminen ei saa:

  • turmella kaunista maisemakuvaa
  • tuhota erikoisia luonnonesiintymiä
  • aiheuttaa merkittäviä tai laajoja muutoksia luonnonolosuhteisiin
  • vaarantaa pohjaveden laatua

Maa-aineksen ottamista tärkeillä pohjavesialueilla vältetään. Maa-ainesluvan tarvitset otettavan aineksen varastointiin, maa-aineksen jatkojalostukseen paikan päällä sekä sen pois kuljettamiseen.

Kalliokiviaineksen louhiminen ja jatkojalostaminen vaatii lähes aina ympäristöluvan. Maa-aineslupa ja ympäristölupa käsitellään yhteislupamenettelyssä ja niistä tehdään yhteinen päätös.

Maa-aineslupahakemuslomake on ymparisto.fi sivustolla

Kotitarveottaminen

Maa-aineksia voi ottaa omalta maalta käytettäväksi omalla maalla. Myös maatilojen on mahdollisuus tehdä kotitarveottoa. Osakkaat voivat ottaa yhteismaalta esimerkiksi hiekkaa, kun asiasta sovitaan yhteisesti. Kuitenkaan maa-ainesta ei voi luovuttaa ilman maa-aineslupaa esimerkiksi yksityistien ylläpitoon, vaikka maa-aines otettaisiin tieosuuskunnan jäsenen mailta. Yli 500 kuutiometrin kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus Seinäjoen ympäristönsuojeluun.