Ooperin tuulivoimapuiston osayleiskaava on käynnistetty kaupunginhallituksen kokouksessa 6.6.2022 ja samalla alueelle on määrätty rakennuskielto ja toimenpiderajoitus.

Hankkeen suunnittelualue sijoittuu kaupungin länsiosaan Ooperin kylän itäpuolelle rajautuen Ilmajoen kunnanrajaan. Suunnittelualueen itärajalta etäisyys Seinäjoen keskustaan on noin 19 km. Suunnittelu-alueen koko on noin 2 800 hehtaaria. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää yleiskaavan laadintaa alueelle.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa enintään 21 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen alueelle. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena tuulivoimaosayleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena. Voimaloiden suunniteltu koko on korkeintaan 350 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuisto liitetään sähköverkkoon Seinäjoen sähköasemalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä

Seinäjoen Ooperin tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut julkisesti nähtävillä 22.3. – 21.4.2023 välisen ajan.

Yleisötilaisuus

Samanaikaisesti yleiskaavan laadinnan kanssa on käynnissä Ooperin tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien sähkönsiirtovaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Hankkeessa on järjestetty yleisötilaisuus tiistaina 4.4.2023 klo 17.30–19.30. Tilaisuudessa on esitelty OAS ja YVA-ohjelma.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineistoon voi tutustua ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/OoperituulivoimaYVA.

Käsittelyvaiheet
 • 6.6.2022 Kaupunginhallitus käynnisti osayleiskaavan ja asetti alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen
 • 3.3.2024 Kysely tuulivoimahankkeen sosiaalisista vaikutuksista
 • 22.3. – 21.4.2023 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
 • 4.4.2023 Yleisötilaisuus (OAS ja YVA)
 • Kaavaluonnos nähtävillä
 • Viranomaisneuvottelu
 • Yleisötilaisuus
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • Kaavaehdotus nähtävillä
 • Kaupunginhallituksen käsittely
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • Lainvoimaisuuspäivä
 • Voimaantulopäivä