Yksityisteiden tiekunnat voivat hakea kaupungilta avustusta tien kunnossapitoon. Perusparannushankkeista päätetään tapauskohtaisesti ja kaupungin vuotuisen talousarvion mukaisesti.

Kaupungin avustamat yksityistiet

Seinäjoen kaupunki avustaa kaupugin alueella olevia tiekunnallisia yksityisteitä. Avustukset myönnetään hakemusten perusteella tapauskohtaisesti. Avustusta ei erikseen myönnetä kesä- ja talvihoitoon, vaan tieosakkaat voivat itse ohjata avustukset tarpeellisiksi katsomiinsa kohteisiin tai toimenpiteisiin.

Mikäli kunta antaa avustuta yksityistien kunnossapitoon, tulee tien käytön olla sallittua myös muille tienkäyttäjille. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein.

Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tai tien käyttäminen sellaiseen toimintaan, joka selvästi lisää kunnossapitokustannuksia, tarvitaan tiekunnan tai tieosakkaiden lupa.

Muilta kuin yksityistien osakkailta on edellä mainituissa tapauksissa mahdollista periä yksityistielain 38 §:n ja 39 §:n mukainen käyttömaksu.

Kunnossapitoavustusten ehdot vakituisille kiinteistöille johtaville teille

  • Yksityistieavustusta voi hakea vain, jos tielle on perustettu tiekunta (Yksityistielaki 560/2018, 84 §)
  • Tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö
  • Tien pituus tulee olla viimeiseen asuttuun talouteen saakka vähintään 300 metriä
  • Avustusta myönnetään vain viimeiseen asuttuun talouteen saakka
  • Avustusta myönnetään vain yhtä tietä myöten talouteen. Useampaa tietä avustetaan ainoastaan silloin, jos tieltä katsotaan olevan yleistä läpikulkuliikennettä
  • Tien osakkaiden on kunnostettava tietä vähintään 50 %:n osuudella siitä, mitä kaupungin myöntämä avustus on
  • Avustusanomukset on toimitettava 31.3. mennessä kaupunkiympäristön kirjaamoon. Määräajan jälkeen jätettyjä anomuksia ei käsitellä, eikä oteta huomioon

Yksityistien saama avustus maksetaan ainoastaan yhdelle tilille. Avustus voidaan maksaa tilille, joka on tiekunnan tai osakkaiden yhteinen tili. Maksu voidaan maksaa myös yhden osakkaan omalle tilille, mutta silloin tarvitaan muilta tiekunnan osakkaiden valtakirja oman tilin käytöstä.

Tieosakkaiden tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa kunnossapitoavustusten suuruuteen.

Muut yksityistiet

Muut yksityistiet, joiden kunnossapitoon kaupunki ei osallistu

  • Tiet, joiden vaikutusalueella ei ole vakituista asutusta, eikä tietä käytetä yleisesti läpikulkuliikenteeseen
  • Vakituisille asunnoille johtavat alle 300 metrin pituiset tiet