Kunnossapidon ehdot

Kaupunki kunnossapitää seuraavat ehdot täyttävät yksityistiet ympärivuotisesti:

 • Kunnossapitokalusto mahtuu tielle ja tien kantavuus on riittävä kunnossapitokalustolle
 • Tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään kaksi vakituisesti ja ympärivuotisesti asuttua kiinteistöä
 • Tien pituus tulee olla vähintään 400 metriä (pituus viimeiseen asuttuun talouteen saakka)
 • Yksityistie on toimitustie, jolle on perustettu tiekunta
 • Asunnoista maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero
 • Kiinteistöjen asukkaat ovat kirjoilla Seinäjoen kaupungissa, heidän vakituinen osoitteensa on ko. kiinteistölle ja kyseessä on heidän ainoa asuntonsa

Vähempikin kiinteistöjen määrä ja alle 400 metrin tienpituus riittää, mikäli

 • Yksityistie yhdistää valtion omistamia teitä, joilla on jokisilta
 • Tietä käytetään yleisesti myös muiden kuin tieosakkaiden läpikulkuliikenteeseen (tapauskohtaisesti)

Kaupunki kunnossapitää edellä mainitut ehdot täyttävät yksityistiet, joille on perustettu tiekunta. Kunnossapidon piiriin kuuluu myös yksityistien kaikki vakinaisesti asutut sivuhaarat. Sivuhaaran tulee olla toimituksessa liitetty yksityistiehen. Yksityisteistä erkanevien ajoliittymien kunnossapito jää liittymän omistajan tai haltijan vastuulle.

Kaupungin kunnossapito käsittää mm. tien aurauksen, polanteen poiston ja tasauksen, liukkauden torjunnan, jäätyneiden tierumpujen ja sivuojien sulatuksen sekä aukaisemisen, tien höyläyksen, pölynsidonnan, sorastuksen, päällysteessä olevien reikien paikkauksen, kuivatusjärjestelmän kunnossapidon sekä vesakon torjunnan.

Kunnossapito ei kata yksityisteiden rakenteiden parantamista. Parantamishankkeista päätetään tapauskohtaisesti.

Mikäli kaupunki kunnossapitää yksityistietä, tulee tien käytön olla sallittua myös muille tienkäyttäjille. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein.

Muut kaupungin hoitoon vaadittavat kriteerit

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 24.4.2006 hyväksynyt seuraavat kriteerit, jotka yksityisteiden tulee täyttää:

 1. Yksityistielle on perustettu tiekunta ja osakkaille on tehty yksikköjako
 2. Tiealueen maanomistajilta tulee olla allekirjoitettu tiealueen luovutussitoumus
 3. Tiealue tulee olla keskiviivasta mitaten 6 metrin etäisyydellä vapaana puustosta ym. esteistä, mutta kaupunkiympäristölautakunnalle jätetään harkintavaltaa joustaa tien leveydestä tonttien ja puutarhojen kohdalla, mikäli tietä ei ole tulevaisuudessakaan mahdollista saada yleiseksi tieksi
 4. Tien pinnassa näkyvissä olevat maakivet tulee olla poistettuina
 5. Tiellä olevat rummut on oltava kunnossa vastaanottohetkellä
 6. Tiealueen näkemäesteet tulee olla raivattuina kaarteissa ja teiden risteyksissä
 7. Tien vierialueen ojitukset ja purkuojastot on oltava kunnossa
 8. Jos tiellä on heikkokuntoinen silta, on osakkaiden korjattava silta rakennus- ja maankäyttölain mukaisin lainoin ja avustuksin ennen kaupungin hoitoon ottamista. Kaupunki ei rakenna siltaa viiteen vuoteen tien hoitoon ottamispäivästä alkaen.

Kaupungin kunnossapitoa yksityistielle haetaan erillisellä hakemuksella. Yksityistiejaosto tarkastaa tiet kaupungin valtuuston hyväksymien vaatimusten mukaisesti. Vaatimusten täyttyessä yksityistiejaosto tekee esityksen kaupunkiympäristölautakunnalle tien ottamiseksi kaupungin hoitoon. Lopullisen päätöksen tekee kaupunkiympäristölautakunta.

Tiekunta ja kaupunki tekevät yksityistien kunnossapidosta erillisen sopimuksen. Sopimus astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta, riippumatta sopimuksen päivämäärästä. Sopimus on voimassa yhden kalenterivuoden kerrallaan ja se jatkuu automaattisesti, ellei sitä irtisanota vähintään kolme kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua.