Rakentaminen ranta-alueelle ei aina ole mahdollista suoralla rakennusluvalla, vaan edellyttää usein erillisen, myönteisen poikkeuslupapäätöksen.

Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää pääsääntöisesti vähintään oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai poikkeamispäätöstä. 

Ilman poikkeamista suoralla rakennusluvalla voidaan sallia:

 • maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen
 • olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyvä asunto) kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus
 • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen (laajennettuna yhteensä enintään 60 m2 tai laajennus enintään 10 % entisestä).

Poikkeamisesta on aina neuvoteltava etukäteen rakennusvalvonnan kanssa ja hankkeesta riippuen on oltava yhteydessä myös kaavoitukseen.

Poikkeamispäätöksen hakijana tulee aina olla kiinteistön omistaja tai haltija.

Päätöksen poikkeamisesta rakentaa ranta-alueelle tekee kaupunginhallitus.

Poikkeamisen edellytykset

Edellytykset määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL).

Poikkeaminen laissa tai sen nojalla annetuista rakentamista koskevista säännöksistä voidaan myöntää erityisestä syystä ja silloin kun poikkeaminen ei

 • aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,
 • vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä
 • vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista  (MRL 172 § 1 mom.).

Ranta-alueelle rakennettaessa tulee huomioida mm. tulvavaara. Tutustu tulvakarttapalveluun linkit kohdasta.

Poikkeamisen edellytyksiä arvioitaessa tutkitaan myös rakennuspaikan ympäristön rakentamistiheyttä erillisen emätilatarkastelun kautta. Tarkastelulla pyritään varmistamaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja ettei alueen asemakaavoituskynnys ylity. Emätilatarkastelu laskutetaan erikseen siihen käytetyn työmäärän perusteella.

Poikkeusluvan hakeminen

Hakemusasiakirjat (perehdy huolellisesti hakuohjeisiin)

 • hakemus (1 kpl)
 • todistus hallintaoikeudesta (asiakirja joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan)
 • valtakirja tarvittaessa (kun hakemuksen allekirjoittajana asiamies)
 • hallituksen pöytäkirjaote (kun kyseessä on asunto-osakeyhtiö)
 • kaupparekisteriote (osoittaa allekirjoitusoikeuden)
 • asemapiirustus (3 kpl)
 • suunnitelmaluonnos (yksi kopiosarja)
 • ote asemakaavasta (3 kpl)
 • rajanaapurien kuulemiset

Naapurien kuuleminen

Hakijan tulee esittää selvitys naapurien kuulemisesta (naapurien kuulemislomake). Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi on suositeltavaa, että hakija itse hankkii rajanaapurien kuulemiset. Naapurien kuulemiset voidaan hakijan pyynnöstä suorittaa myös kaupungin toimesta (voimassa olevan taksan mukaan).