Lähiöohjelma Seinäjoella – elinvoimaa, vehreyttä ja osallisuutta yli ratapihan

Seinäjoki osallistuu Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020-2022 –hankkeeseen laatimalla lähiöohjelman Pohjan, Hyllykallion, Nurmon ja Koliinin alueille. Alkaneella 2020-luvulla näiden alueiden kehitykseen ja uudistumiseen kohdistuu haasteita ja mahdollisuuksia. Lähiöohjelman lähtökohtana on näiden haasteiden ja mahdollisuuksien mukanaan tuomien muutosten huomiointi käytännön toteutuksessa, sekä vaikutusten ohjaaminen ja tukeminen. Tavoitteena on kohdealueen elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen.

Hanke toteutetaan kaupungin eri toimialojen kesken. Mukana ovat elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala, kaupunkiympäristön toimiala, liikuntapalvelut ja kulttuuripalvelut.

Lähiöohjelmaan liittyviä toimenpiteitä

Seinäjoen lähiöohjelman tavoitteena on alueen elinvoiman ja vetovoiman päivittäminen sekä alueen viihtyisyyden ja haluttavuuden lisääminen asukkaiden näkemykset huomioiden. Lähiöohjelman myötä kohdealueella kehitetään puistoja ja viheralueita, parannetaan kuntoilupaikkoja ja –reittejä, luodaan uudenlaista kaupunkitaidetta asukkaiden kanssa ideoiden sekä edistetään kaupunkiaktivismia ja asukasosallisuutta.

Kaupunki on laatinut kylien ja kaupunginosien kehittämisstrategian, joka antaa alueiden kehittämiselle suuntaviivat ja askelmerkit. Strategia koostuu neljästä teemasta (liikkuminen ja saavutettavuus, tapahtumat ja yhteisöllisyys, palvelut ja yrittäjyys ja asuminen). Lähiöohjelma limittyy kehittämisstrategiaan ja lähiöohjelma-alueella saatuja kokemuksia voidaan myöhemmin hyödyntää muiden kaupunginosien kehittämisessä. Kaupungille ja kaupunkilaisille pyritään laatimaan vuoden 2020-2021 aikana opas kylä- ja kaupunkiaktivismiin, joka antaa ohjeet omaehtoisen kaupunkikehittämisen helppoon ja vaivattomaan toteuttamiseen asuinalueilla.

Erilaisia lähiöohjelman myötä toteutettavia hankkeita ovat esimerkiksi Hyllykallion/Kertunlaakson puistoraitin ja kevyen liikenteen väylien kehittäminen sekä puistoalueen putkitus, Kalevalan- ja Kannaksenpuistojen kehittäminen osallistavalla suunnittelulla ja Pohjan alueen yhtenäisen ulkoilureitistön suunnittelu. Myös Paukanevan luontoreitti peruskunnostetaan ja Hyllykallion kuntoradan ulkokuntosalilaitteet uusitaan. Alueen päivittäistavarakauppojen yksiköissä testataan pop-up näyttely- ja työpajatiloja, jotka toimivat uudenlaisina kohtaamispaikkoina eri ikäryhmille. Näiden lisäksi alueelle palkataan lähiötaiteilija, joka tekee taidetta asukkaiden näkemysten ja ideoiden pohjalta.

Asukkaat – erityisesti nuoret –  ja heidän toiveensa tullaan huomioimaan lähiöohjelman hankkeiden toteutuksessa, ja asukkaita rohkaistaan osallistumaan hankkeen suunnitteluun.

Lähiöohjelma on ympäristöministeriön johtama suurimpien kaupunkien lähiöalueille kohdistettu kehittämisohjelma. Lisätietoa ohjelmasta löydät ympäristöministeriön sivulta.

Seinäjoen lähiöohjelman 2020 – 2022 loppuraportti

Suomileijoina ruskealla pohjalla. Teksti "Ympäristöministeriö".