Seinäjoen kaupungin asemakaava-alueella kiinteistötoimitukset tehdään pääsääntöisesti kaupungin toimesta ja kiinteistörekisteriä pitää asemakaava-alueella kaupungin kiinteistöinsinööri. Haja-asutusalueella kiinteistörekisteriä pitää Maanmittauslaitos. Kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen ja määräalojen ominaisuus- ja sijaintitiedot.

Palveluihin kuuluvat:

  • Tonttijakojen laatimiset
  • Tonttien lohkomiset
  • Rajankäynnit ja rasitetoimitukset
  • Karttaotteiden antaminen

Tonttijako

Tonttijako perustuu aina voimassa olevaan asemakaavaan ja sillä osoitetaan rakennuskorttelin tai sen osan jakautuminen tonteiksi. Tonttijako laaditaan maanomistajan sitä kirjallisesti hakiessa tai jos sen laatiminen muuten nähdään tarpeelliseksi. Sitovan tonttijaon alueella tontti on rakennuskiellossa, kunnes se on merkitty kiinteistörekisteriin.

Ehdotus tonttijaosta on pidettävä julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan. Asianosaisille on ilmoitettava viikkoa ennen nähtäville asettamista oikeudesta muistutuksen tekemiseen nähtävilläoloaikana. Asianosaisia ovat tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat.

Tonttijaon laatiminen vie aikaa noin 2 kk. Tonttijakoehdotuksen laatii toimitusinsinööri ja sen hyväksyy kiinteistöinsinööri.

Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella olevaa kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tontti muodostetaan lohkomistoimituksella ja toimitus käynnistyy omistajan kirjallisella hakemuksella tai Maanmittauslaitoksen ilmoituksella määräalaan myönnetystä lainhuudosta. Lohkomisen edellytyksenä on mm. voimassa oleva asemakaava ja hyväksytty tonttijako sekä hakijan lainhuuto alueeseen. Lohkominen vie aikaa noin 2 kk.

Joissakin erityistapauksissa tontti voidaan rekisteröidä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä kiinteistön omistajan hakemuksesta.

Näin voidaan toimia,

  • kun vanhan kiinteistön rajat ovat täysin samat kuin voimassa olevan tonttijaon osoittamat tulevat tontin rajat (kiinteistön laadunmuutos)
  • kun tontin numero (tunnus) ei ole voimassa olevan tonttijaon mukainen (kiinteistön tunnusmuutos)
  • kun alueet ovat yhdistettävissä voimassa olevan tonttijaon mukaiseksi tontiksi (kiinteistöjen yhdistäminen)

Rekisteröinti vie aikaa tavallisesti noin viikon.

Muita kiinteistötoimituksia ovat mm. rajankäynnit ja rasitetoimitukset.