Asemakaavaa laajennetaan Niemistön 22. kaupunginosaan, kaavalaajennus koskee osaa Heikkiläntiestä. Heikkiläntien osa on maantiealuetta, joka tällä asemakaavanmuutoksella osoitetaan asemakaavassa kaduksi.

Alue koostuu kahdesta eri kaavan laajennus alueesta, itäisestä ja läntisestä. Suunnittelualue rajautuu läntisen suunnittelualueen länsireunalla Niemistöntiehen ja itäisen suunnittelualueen itäreunalla Vaasantiehen. Suunnittelualueiden välissä on voimassa oleva asemakaava, jossa maantie on jo osoitettu katualueeksi.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hakkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Asemakaavaehdotus nähtävillä 19.6.-7.8.2024

Asemakaavan laajennus koskee Niemistön 22. kaupunginosan asemakaavoittamattomia maantiealueita.

Asemakaavan laajennuksella muodostuu Niemistön 22. kaupunginosan katualueita.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 19.6.2024 – 7.8.2024.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 7.8.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Käsittelyvaiheet
  • 13.3.2024 Kaupunkiympäristölautakunnan käynnistys
  • 22.3.2024 Asemakaavan vireilletulopäivä
  • 30.4.-17.5.2024 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 10.6.2024 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 19.6.2024 – 7.8.2024 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä