Hulevesiverkoston kunnossapidon vastuut jakautuvat sekä kaupungin, että kiinteistön omistajan kesken.

Kiinteistön omistajalle kuuluvat vastuut ja tehtävät

Kiinteistön omistajalle kuuluu tehtäviä ja vastuita, jotka vaikuttavat hulevesiverkoston toimivuuteen. Kiinteistön omistajan vastuut on määritelty laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, (31.8.1978/669). Lakia uudistettiin osittain 1.11.2005 voimaan tulleella lailla (547/2005), jonka keskeisimmät muutokset koskevat kunnan ja tontinomistajan välistä vastuunjakoa sekä kaduilla tehtävien töiden ohjausta.

Alla on listattuna tehtäviä, jotka kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle.

 • Kiinteistölle johtavan ajoliittymärummun puhtaanapito liasta, jäästä ja lumesta siten, että vesi pääsee esteettä kulkemaan rummusta
 • Rikkoutuneen ajoliittymärummun korjaaminen
 • Sadevesikaivojen ritilöiden puhtaanapito liasta, jäästä ja lumesta ajoradan puoleen väliin saakka siten, että vesi pääsee esteettä virtaamaan kaivoon
 • Kiinteistöjen välisten rajaojien kunnossa- ja puhtaanapito
 • Kiinteistöllä olevan sadevesi- ja salaojajärjestelmän puhtaana- ja kunnossapito kaupungin hulevesiverkoston liittymiskohtaan (esim. kaivoon) saakka
 • Hulevesien hallinnan toteutus kiinteistöllä kaupungin hulevesijärjestelmän kanssa yhteensopivaksi eli hulevesien käsittely on suunniteltava ja kiinteistön on haettava lupa hulevesiviemäriin liittymiseksi
 • Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kaupungin hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voida imeyttää kiinteistöllä tai käsitellä muulla tavoin, (Maankäyttö ja rakennuslaki, 5.2.1999 §103f)

Kiinteistön omistajan on otettava huomioon myös seuraavat asiat

 • Ojissa tai ojapainanteissa olevia kunnallistekniikan rakenteita, kuten esim. kaivoja, kansia, venttiilejä tai muita hulevesiverkostoon kuuluvia osia ei saa peittää
 • Kiinteistön kohdalla olevia katuojia ei saa täyttää, kivetä tai niihin ei saa tehdä istutuksia tai rakennelmia, jotka haittaavat näkymiä tai ojan toimivuutta sekä talvikunnossapitoa
 • Katuojia ei saa putkittaa tai peittää
 • Kaupungin hulevesiverkostoon ei saa liittyä luvatta, liittymiseen on aina haettava lupapäätös, jossa määritellään kiinteistön liittymispiste sekä vastuurajat ym.
 • Kiinteistöllä syntyviä hulevesiä ei saa johtaa toisen kiinteistölle, kadulle tai jätevesiviemäriin
 • Hulevesiviemäriin ei saa johtaa muuta kuin hulevesiä, ei esimerkiksi jätevesiä tai autojen pesuvesiä
 • Kiinteistölle johtavia ajoliittymiä ei saa jatkaa tai niiden sijaintia ei saa muuttaa ilman lupaa. Kaikkiin ajoliittymiin tehtäviin muutoksiin on haettava lupa.

Kaupungille kuuluvat vastuut ja tehtävät

 • Myöntää luvan liittyä hulevesiverkostoon
 • Osoittaa uusille kiinteistöille liittymistavan ja -pisteen hulevesiverkostoon sekä kunnossapidon vastuurajan
 • Antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä
 • Valvoo hulevesiverkoston toimivuutta
 • Vastaa omistamillaan ja hallinnoimillaan kaduilla ja yleisillä alueilla olevan hulevesiverkoston puhtaana- ja kunnossapidosta sekä rakentamisesta sekä ojien perkauksesta tarpeellisin osin
 • Vastaa katujen alla olevien rumpujen puhtaanapidosta (esim. lika, irtonainen maa-aines, jää, lumi ym.) sekä rikkoutuneiden rumpujen korjauksesta
 • Huolehtii omistamiensa / hallinnoimiensa hulevesipumppaamojen toimivuudesta ja kunnossapidosta