Rakennustyön aikana viranomaiset suorittavat työmaalla katselmuksia ja tarkastuksia, joiden tarpeellisuus on määritelty lupapäätöksessä. Katselmuksen suorittamisesta ajallaan sekä katselmusajankohdan varaamisesta huolehtii työmaan vastaava työnjohtaja. Katselmukset suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

Aloitusilmoitus

Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee rakennusvalvontaviranomaiselle tehdä ilmoitus työn aloittamisesta. Samalla varmistutaan siitä, että rakennuslupa on lainvoimainen ja työmaalle on nimetty vastaava työnjohtaja, kvv-työnjohtaja ja iv-työnjohtaja.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit

Aloituskokous

Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen pitämisestä ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit

Korkeusaseman määritys

Sijainnin merkitsemisen jälkeen suoritetaan rakennuspaikalla rakennusten korkeusaseman määritys. Rakennusten nurkkapisteissä tulee olla tällöin merkkipaalut, joihin on merkitty ajateltu korkeusasema.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus suoritetaan, kun perustukset on kaivettu, kuitenkin ennen täyttöjä tai muita pohjanvahvistustöitä. Paaluperusteisissa rakennuksissa pohjakatselmus suoritetaan, kun paalutustyöhön ollaan ryhtymässä mahdollisen koepaalutuksen jälkeen.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit

Sijainnin merkitseminen

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen kaupungin mittausosasto suorittaa rakennusten paikan merkitsemisen maastoon. Toimitus tilataan vähintään kaksi työpäivää ennen mittauspalveluista Markku Vedenjuoksu p. 0500 709 125.

Runkokatselmus

Runkokatselmus suoritetaan, kun kantavat rakenteet on tehty, kuitenkin ennen niiden peittämistä.
Suurissa rakennuskohteissa rakennesuunnittelijan tulee olla paikalla ja katselmus voidaan suorittaa useammassa osassa.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit

Ilmanvaihto- vesi- ja viemäröinti- ja lämmityslaitteiden katselmus

Katselmus suoritetaan, jos rakennuksessa on keskusilmanvaihto tai jos rakennuksessa on useita eri paloteknisiä osastoja esim. liikekiinteistöt, kerrostalot.
Yhteydenotot: lvi-tarkastaja Thomas Myllykoski p. 040 660 3667

Energialaitoksen tarkastukset

Energialaitos suorittaa kaukolämpölaitteiston osalta omia tarkastuksiaan rakennustyön aikana antamiensa ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottokatselmuksessa tulee esittää teknisen tilan tarkastuspöytäkirja. Teknisen tilan tarkistaa kaukolämmön osalta Jukka Korkea-aho p. 020 760 1367.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus suoritetaan ennen loppukatselmusta. Katselmus tilataan mittauspalveluista, Markku Vedenjuoksu p. 0500 709 125

Osittainen loppukatselmus (käyttöönotto)

Osittainen loppukatselmus suoritetaan kohteelle silloin, kun vain osa rakennusta on valmiina otettavaksi käyttöön tai kun kohde ei kaikilta osiltaan ole vielä täysin valmiina (esim. pihatyöt kesken). Katselmuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen, joka kutsuu muut kohteessa tarvittavat viranomaiset.

Katselmuksia tehdään isojen kohteiden (rivitalot, kerrostalot, teollisuushallit, maatalouden suuremmat rakennukset) osalta tiistaisin. Katselmus tilataan rakennusvalvontatoimistosta tai tarkastusinsinööreiltä. Pienemmät kohteet (paritalo, omakotitalo ja sitä pienemmät) on sovittava tarkastusinsinöörin kanssa.

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennuskohde ympäristöineen on täysin valmis. Aikavaraukset suoraan tarkastusinsinööriltä. Erillinen loppukatselmus tulee suorittaa myös silloin, kun osittaisessa loppukatselmuksessa kirjatut keskeneräisyydet on kohteella tehty. Ilmoitusmenettelyä vaativissa kohteissa rakennuspaikalla voidaan suorittaa tarvittaessa aloituskatselmus ja työvaihekatselmuksia. Rakentajan on lisäksi ilmoitettava rakennustyön valmistumisesta loppukatselmuksen suorittamista varten.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit