Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan alueilla, joilla ei ole asemakaavaa ja rakentamistiheys alkaa olla merkittävän suuri.

Suunnittelutarveratkaisussa tutkitaan rakennusluvan erityiset edellytykset, arvioimalla rakennushankkeen vaikutuksia muuhun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen.

Suoralla rakennusluvalla saa kuitenkin rakentaa:

 • olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen
 • olemassa olevan maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen
 • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisen tai vähäisen laajentamisen

Suunnittelutarveratkaisusta on aina neuvoteltava etukäteen rakennusvalvonnan kanssa.

Poikkeamispäätöksen hakijana tulee aina olla kiinteistön omistaja tai haltija.

Päätöksen suunnittelutarveratkaisusta tekee tapauksesta riippuen kaupunkiympäristölautakunta tai viranhaltijapäätöksellä yleiskaavapäällikkö.

Suunnittelutarveratkaisun edellytykset ja perustelut

Rakennuspaikan erityiset edellytykset tukitaan arvioimalla hankkeen vaikutukset:

 • asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamiselle
 • liikenneturvallisuudelle
 • palvelujen saavutettavuudelle
 • maisemaan sopivuudelle
 • erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymiselle
 • virkistystarpeiden turvaamiselle

Päätöksenteossa harkinta on tapauskohtaista ja siinä otetaan huomioon myös lähiasukkaiden ja muiden osallisten mielipiteet. Hakijan tulee hakemuksessa selkeästi ilmoittaa, mikä on erityinen syy rakentamiselle ja perustella se.

Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, eikä saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Joissain tapauksissa rakennuspaikan ympäristön rakentamistiheyttä on tarpeen tutkia erillisen emätilatarkastelun kautta. Tarkastelulla pyritään varmistamaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja ettei alueen asemakaavoituskynnys ylity. Emätilatarkastelu laskutetaan erikseen siihen käytetyn työmäärän perusteella.

Suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Hakemusasiakirjat (perehdy huolellisesti hakuohjeisiin)

 • hakemus (1 kpl)
 • todistus hallintaoikeudesta (asiakirja joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan)
 • valtakirja tarvittaessa (kun hakemuksen allekirjoittajana asiamies)
 • hallituksen pöytäkirjaote (kun kyseessä on asunto-osakeyhtiö)
 • kaupparekisteriote (osoittaa allekirjoitusoikeuden)
 • asemapiirustus (3 kpl)
 • suunnitelmaluonnos (yksi kopiosarja)
 • ote asemakaavasta (3 kpl)
 • rajanaapurien kuulemiset

Naapurien kuuleminen

Hakijan tulee esittää selvitys naapurien kuulemisesta (naapurien kuulemislomake). Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi on suositeltavaa, että hakija itse hankkii rajanaapurien kuulemiset. Naapurien kuulemiset voidaan hakijan pyynnöstä suorittaa myös kaupungin toimesta (voimassa olevan taksan mukaan).