Mäntyjen istutusta

Puistotoimi vastaa puisto- ja vihersuunnitelmien teosta. Tavoitteena on suunnitella kaupunkilaisille laadukkaita ja käyttökelpoisia puisto- ja viheralueita. Suunnitelmat laaditaan hankittujen lähtötietojen perusteella ja asiakirjat valmistellaan lautakuntakäsittelyä varten. Suunnittelutyö tehdään yhteistyössä asukkaiden, yhteisöjen ja kaupungin eri hallintokuntien kanssa.

Puistotoimi rakentaa ja peruskorjaa yleisiä viheralueita: puistoja ja leikkipaikkoja sekä katuviheralueita.
Viheralueet rakennetaan suunnitelmassa määritellyn hoitoluokituksen mukaan. Rakentaminen tehdään yhteistyössä viheralueiden kunnossapitäjien kanssa. Viheralueita rakennetaan ja peruskorjataan vuosittain n. 1 – 3 ha.

Uudet viheralueet

Kaikki nähtävillä olevat vihersuunnitelmaehdotukset kuulutuksineen julkaistaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Muistutukset suunnitelmaehdotuksista tulee tehdä kirjallisesti nähtävilläoloajan päättymiseen mennessä. Muistutus on osoitettava kaupunkiympäristölautakunnalle ja siitä on käytävä ilmi muistuttajan nimi ja yhteystiedot sekä mitä asia koskee.

Kirjalliset muistutukset on toimitettava nähtävilläoloajan päättymispäivänä klo 15.00 mennessä kaupunkiympäristön toimialan kansliaan toimitettuna (osoitteella: Kaupunkiympäristölautakunta, PL 215, 60101 Seinäjoki) tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi