Seinäjoen perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelma eli KÄRPPÄ-ohjelma valmistui 2023 osana Opetushallituksen rahoittamaa ”Tilaa ekoagenteille” -hanketta. KÄRPPÄ-ohjelman tavoitteena on kehittää Seinäjoen koulujen kestävää toimintakulttuuria ja edistää kestävää elämäntapaa ympäristökasvatuksen keinoin.  

KÄRPPÄ-ohjelma sisältää perusteita kestävän kehityksen edistämiseen kouluilla ja kannustaa oppilaiden osallistamiseen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kukin koulu tekee oman kestävän kehityksen ohjelmansa, jonka pohjana on KÄRPPÄ-kriteerien mukaisesti tehtävä ympäristökatselmus. Sen perusteella valitaan kunakin vuonna parannettavat asiat ja tehtyjen korjaustoimien jälkeen määritetään koulun kestävyystoimien taso. Tarkoituksena on edetä pienin, mutta tavoitteellisin askelin niin, että koulut vuosisuunnitelma-, arviointi- ja kehittämistyötä tehdessään hyödyntävät kriteeristöä koko kouluyhteisöä osallistaen. Toteutuneiden KÄRPPÄ-kriteerien määrä kertoo koulun kestävyystason: voikukka, peltopyy tai kärppä. 

KÄRPPÄ-ohjelmaan kuuluu myös ekoagenttitoiminta. Kouluja kannustetaan oppilaista koostuvien ympäristöryhmien eli ekoagenttien toiminnan käynnistämiseen. Ekoagentit ovat koulun kestävän kehityksen oppilasasiantuntijoita ja he osallistuvat ja osallistavat muita koulun oppilaita kestävän kehityksen toimintaan. 

Perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelma