Seinäjoen kaupungin perusopetuksella on oma kestävän kehityksen ohjelmansa, jonka tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa ympäristökasvatuksen keinoin ja auttaa Seinäjoen opettajia välittämään lapsille ja nuorille kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita osana koulun toimintakulttuuria.

Perusopetuksen kestävän kehityksen työryhmä on luonut koulujen käyttöön mittariston, jonka avulla kouluissa päästään alkuun oman kestävän kehityksen ohjelman luomisessa. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen teemat näkyisivät aiempaa enemmän koulujen toimintakulttuureissa ja oppimisessa. Mittariston käytössä on tarkoituksena edetä pienin mutta tavoitteellisin askelin niin, että koulut vuosisuunnitelma-, arviointi- ja kehittämistyötä tehdessään hyödyntävät mittaristoa koko kouluyhteisöä osallistaen.

Mittaristoon on valittu eri tasojen nimiksi Seinäjoen nimikkolajeja, kuten voikukka, peltopyy ja kärppä. Mittaristoon on pyritty löytämään kriteerejä monipuolisesti sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden että kaikkien kestävän kehityksen ulottuvuuksien (taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen, kulttuurinen) näkökulmista. Kestävän kehityksen ohjelman kehittämiseksi koulun tulee järjestää ympäristökatselmus, valita parannettavat ja kehitettävät asiat, huolehtia toimenpiteistä.

Perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelma