Seinäjoen kaupunki omistaa yhteensä n. 6000 hehtaaria talousmetsiä ja taajamametsiä n. 900 ha. Kaupunki hoitaa talousmetsiään hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Puisto- ja ulkoilumetsien hoidon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa metsien viihtyisyyttä, monikerroksellisuutta ja käyttöturvallisuutta ulkoiluympäristöinä, sekä turvata luonnon monimuotoisuutta.

Metsätalousmaalla on merkitystä tuotannollisena tekijänä kaupungin budjetissa. Tärkeässä osassa on myös toimia kaupunkilaisten virkistyskäyttöä palvelevana alueena, erityisesti Jouppilanvuoren ja Hallilanvuoren laajoissa maastoissa.

Seinäjoen kaupungilla on metsäpalvelusopimus Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Metsänhoitoyhdistys huolehtii kaupungin omistamien metsien hoidosta, kuten metsän uudistuksesta, taimikoiden harvennuksesta, ojitusten toteuttamisesta, lannoituksesta ym. metsänhoidollisista töistä, sekä toimii puukaupallisissa asioissa.

Puiden kaato omallakin asemakaava-alueen tontilla on luvanvaraista, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki määrää maisematyöluvista.

Puunkaatolupien hakeminen (linkki)