Seinäjoen kaupunki omistaa yhteensä n. 6000 hehtaaria talousmetsiä ja taajamametsiä n. 1000 ha. Kaupunki hoitaa talousmetsiään hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Puisto- ja ulkoilumetsien hoidon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa metsien viihtyisyyttä, monikerroksellisuutta ja käyttöturvallisuutta ulkoiluympäristöinä, sekä turvata luonnon monimuotoisuutta.

Metsät ovat suosittuja liikunta- ja ulkoilualueita kaupunkilaisten käyttämissä virkistysmetsissä: Jouppilanvuorella, Hallilanvuorella sekä Hyllykallio-Tanelinrannassa. Metsätalousmaalla on merkitystä tuotannollisena tekijänä kaupungin budjetissa vuosittaisena puunmyyntitulona.

Seinäjoen kaupungilla on metsäpalvelusopimus Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Metsänhoitoyhdistys huolehtii kaupungin omistamien metsien hoidosta, kuten metsän uudistuksesta, taimikoiden harvennuksesta, ojitusten toteuttamisesta, lannoituksesta ym. metsänhoidollisista töistä, sekä toimii puukaupallisissa asioissa.

Seinäjoen kaupungin metsiä hoidetaan maa- ja metsätalousministeriön metsänhoitosuositusten sekä Metsänhoitoyhdistyksen ohjeiden mukaisesti.
Metsänhoitosuositukset
MHY metsänhoito

Puiden kaato omallakin asemakaava-alueen tontilla on luvanvaraista, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki määrää maisematyöluvista.

Puunkaatolupien hakeminen (linkki)