Hirvijärvi-Varpulan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 § 102 päättänyt Hirvijärvi-Varpulan osayleiskaavan tarkistus ja laajennusalueen maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja siihen liittyvästä MRL 128 §:n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa, poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §).

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 § :n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Rahkolan 57. kaupunginosan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 11.3.2020 § 33 jatkaa alueelle asetettua MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa sekä siihen liittyvää MRL 128 §:n mukaista toimenpiderajoitusta.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, maa-ainestenottolupa tai muu rakentamiseen vaadittava lupa.

Lautakunta määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus / yleskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.11.2019 § 395 päättänyt Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus- ja laajennusalueen maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja siihen liittyvästä MRL 128 §:n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §). Rakennuskielto ei koske niitä asemakaava-alueita, jotka katsotaan olevan ajan tasalla, tai jotka tulevat lainvoimaiseksi yleiskaavan laatimisen aikana.

Kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Osayleiskaava on kaavaehdotusvaiheen jälkeen jaettu hyväksymiskäsittelyyn kahteen erilliseen osaan; Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035 sekä Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035, Keski-Nurmon alue. Kaavan rajaavana elementtinä on Itäväylä ja Pohjan valtatie.

Ensimmäisessä vaiheessa kaupunginvaltuusto on 9.11.2020 hyväksynyt Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistuksen ja laajennuksen 2035 ja kaava on tullut voimaan 23.12.2020. Samalla voimaan tulevan kaavan osalta on poistunut rakennuskielto- ja toimenpiderajoitus.