Suuria yleisötilaisuuksia koskevat terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkalain vaatimukset.

Selvitys hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta tulee tehdä ympäristöterveydenhuoltoon jos tapahtumaan ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 5000 henkilöä. Selvitys on maksuton. Tarkastuksia tapahtumiin tehdään riskiperusteisesti ja tarkastukset ovat maksullisia.

Hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto

Suuressa yleisötilaisuudessa, johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, on varattava yleisölle riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen. Jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein.

Yleisökäymälöiden sijoittelussa tulee huomioida niiden helppo tyhjennettävyys, mikä korostuu varsinkin monipäiväisissä tapahtumissa. Käymälöiden välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsihygienian ylläpitoon.

Käymälöistä säädetään tarkemmin Sosiaali-ja terveysministeriön asetuksessa 405/2009 ja Valvira on laatinut ohjeen (14/2009) lain tulkinnasta.

Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu

Yleisötilaisuudessa voidaan myydä tai tarjoilla elintarvikkeita tapahtuman järjestäjän tai ulkopuolisen elintarviketoimijan toimesta.

Jokaisen tilaisuuteen osallistuvan elintarvikealan toimijan on tiedotettava tai ilmoitettava toiminnastaan Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoon. Tiedotus riittää silloin, jos toiminnasta on aiemmin tehty ilmoitus oman kunnan elintarvikeviranomaiselle ja ilmoituksen käsittelystä on saatu todistus. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.

Jos toiminnasta ei ole vielä koskaan ilmoitettu, tulee toiminnasta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään vaikka toiminta olisi kertaluontoista. Vähäriskisestä toiminnasta ei tarvitse ilmoittaa.

Tilaisuuden järjestäjän tulee lähettää luettelo tilaisuuteen osallistuvista elintarviketoimijoista Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoon. Tällöin voidaan varmistua, että kaikki toimijat ovat tiedotuksen/ilmoituksen tehneet ja elintarviketurvallisuudesta voidaan varmistua jo mahdollisella ennakkovalvonnalla.

Monipäiväisissä tapahtumissa olisi suotavaa että tilaisuuden järjestäjä varmistaisi, että elintarviketoimijoilla olisi käytössä puhdasta vettä mm. astioiden pesuun sekä käsihygienian ylläpitoon (huomioitava jäteveden keräys). Elintarvikealan toimijoille on hyvä järjestää myös omat, yleisöltä erilliset vessat, joiden yhteydessä on käsienpesupiste.

Tupakanmyynti ja tupakointirajoitukset

Tupakan myyntiä varten tulee hakea tupakanmyyntilupaa. Myyntilupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen. Luvan hakee se joka myynnin suorittaa. Jokaisesta myyntipisteestä veloitetaan erikseen. Lupaa on haettava vähintään 4 viikkoa ennen tapahtuman alkua.

Tupakointi on kiellettyä ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan. (Tupakkalaki 549/2016 § 74)

Tilaisuuden järjestäjän on asetettava näkyville tupakointikieltoa osoittavat opasteet. Opasteiden on oltava sisällöltään yksiselitteisiä sekä kooltaan ja sijoittelultaan sellaisia, että ne ovat tiloihin saapuvien ja niissä oleskelevien helposti havaittavissa.

Tilaisuuden järjestäjä on itse vastuussa tupakointirajoitusten noudattamisesta.