Hanke tuo kestävän liikkumisen näkökulmaa osaksi Seinäjoen strategista kaupunkikehittämistä ja liikennejärjestelmätyötä. Tavoitteena on tasapainoisesti kehittää kaikkia liikkumismuotoja, ohjata ja kannustaa siirtymään kohti kestävämpiä tapoja liikkua, sekä pienentää liikenteen ympäristövaikutuksia. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama (EAKR).

Mikä on SUMP

SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan on EU-konseptin mukainen kestävän liikkumisen suunnitelma. Suunnitelma sisältää nykytila-analyysin, selkeät tavoitteet lyhyelle ja pitkälle aikavälille, määrittää toimenpiteet ja tarvittavat resurssit, sekä mittarit. Tärkeä osa prosessia on osallistava ja vuorovaikutteinen lähestymistapa.

SUMP osa-alueita ovat mm. julkisen liikenteen laadun, turvallisuuden, integroinnin ja käytettävyyden parantaminen, kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden ja turvallisuuden lisääminen, matkaketjujen kehittäminen, tieliikenteen turvallisuuden lisääminen, tieinfrastruktuurin optimaalinen hyödyntäminen, kaupunkilogistiikan tehostaminen, liikkumisen ohjauksen hyödyntäminen sekä älyliikenteen soveltaminen kaikissa liikennemuodoissa ja -palveluissa sekä henkilö- että tavaraliikenteessä.

SUMP Seinäjoella

Kestävät liikkumisratkaisut ja niiden pitkäjänteinen kehittäminen nostetaan osaksi kaupungin liikennejärjestelyjen suunnittelutyötä. Tavoitteena on mm. nivoa yhteen ja edistää Seinäjoen kaupungin Liikenneturvallisuussuunnitelman (2021), Pyöräilyn edistämisohjelman (2018) sekä Seinäjoen keskustan kestävän liikkumisen toimenpideohjelman (2020) toimenpiteitä ja tukea Seinäjoen kaupungin tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeen aikana selvitetään mm. miten ja millä alueilla ihmiset liikkuvat, mitkä ovat alueiden isoimmat ongelmakohdat, miten matkaketjut toimivat ja mitä pitäisi muuttua, että siirryttäisiin kohti kestävämpiä liikennemuotoja. Työmatkaliikenteen matkaketjut ulottuvat yli kuntarajojen, joten tavoitteena on paitsi parantaa kaupungissa asuvien ihmisten elämänlaatua, niin myös edistää liikennejärjestelmätyön vuorovaikutteisuutta ja lisätä kuntien välistä sidosryhmäyhteistyötä alueella.

Pitkän aikavälin tavoite on pienentää tarjottavien liikkumisratkaisujen ja -palveluiden ympäristövaikutuksia (melu, ilmansaasteet, kasvihuonepäästöt, energian käyttö, onnettomuudet) ja parantaa alueen asukkaiden ja siellä liikkuvien elämänlaatua kestävillä liikenneratkaisuilla.