Ympäristölupa

Ympäristöluvan varaiset toiminnot on jaettu kunnassa ja aluehallintovirastossa käsiteltäviin. Ympäristölupaa tarvitsevat toiminnat luetellaan ympäristönsuojelulaissa. Ne liittyvät muun muassa erilaisiin teollisuuden toimintoihin, energiantuotantoon, kiviaineksen käsittelyyn ja jätteiden käsittelyyn. Seinäjoella ympäristölupaa haetaan ympäristöhallinnon yleisillä lomakkeilla. Eräille toiminnoille, kuten kiven louhinnalle ja murskaukselle, ampumaradoille ja turkistarhoille on tehty omat hakulomakkeet. Lomakkeissa pyydetyt tiedot on erityisesti määritetty kyseisten toimintojen ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Neuvomme mielellämme, jos mietit, tarvitsetko ympäristölupaa tai muita ympäristönsuojeluviranomaiselta haettavia lupia.

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Tee rekisteröinti-ilmoitus Seinäjoen ympäristönsuojeluviranomaiselle käyttäen valmiita lomakkeita. Uudet laitokset rakennetaan noudattaen toimialakohtaisia asetuksia. Vanhojen laitosten kuntoon laittamista valvomme jälkivalvonnalla. Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Poikkeuksena tähän on keskisuurten voimalaitosten (5–50 MWh) rekisteröinti-ilmiotukset, jotka on toimitettava 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröinnin varaisia toimintoja ovat:

 1. Energiantuotantolaitos, jonka polttoainetehoon lasketaan yhteen kaikki samalla laitosalueella sijaitsevat polttoaineteholtaan vähintään yhden megawatin energiantuotantoyksiköt ja jonka polttoaineteho on vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia, ja jossa jokaisen kiinteää polttoainetta käyttävän energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle 20 megawattia.
 2. Asfalttiasema.
 3. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävän nestemäisen polttoaineen jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 kuutiometriä.
 4. Kemiallinen pesula, jos toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet luovutetaan jätelain 29 §:n mukaisesti käsiteltäväksi.
 5. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 10 tonnia vuodessa:
  a) ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella
  b) muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on enemmän kuin 2 tonnia vuodessa.
 6. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enemmän kuin 5,mutta enintään 10 tonnia vuodessa:
  a) muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien,
  folion ja paperin pinnoitus tai maalaus
  b) lankalakkaus
  c) jalkineiden valmistus
  d) puun ja muovin laminointi
  e) liimaus.
 7. Betoniasemat

Ilmoitus toistaiseksi voimassa olevasta toiminnasta

Ympäristöluvan varaisuudesta on siirretty joitain toimintoja yleisen ilmoitusmenettelyyn. Näitä toimintoja ovat

 • sahalaitokset
 • vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto
 • suuret nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat
 • pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu
 • pienet elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat
 • kunnan toimivaltaan kuuluvat eläinsuojat
 • työkonevarikot
 • pienet ampumaradat pois lukien haulikkoradat
 • kiinteä eläintarha tai huvipuisto

Seinäjoella suurin ryhmä on eläinsuojat. Monissa toiminnoissa on raja, jota pienempien ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Joissain toiminnoissa on raja, jota suuremmat tarvitsevat ympäristöluvan. Ota yhteyttä, jos toimintasi kuuluu luettelon mukaisiin ja mietitään yhdessä oikea lupatyyppi.

Koetoimintailmoitus

Koetoimintailmoitus on kevennetty menettely sellaisiin tilanteisiin, kun laitos haluaa testata uutta menettelyä. Koetoimintailmoituksen käsittelee se viranomainen, joka on käsitellyt laitoksen ympäristöluvan tai joka käsittelisi ympäristöluvan, jos koetoiminnasta tulee uusi osa toimintaa. Seinäjoella koetoimintailmoituksesta tehdään viranhaltijapäätös, kun tarvittavat tiedot on annettu. Tarvittavien tietojen määrä ja laatu riippuu koetoiminnasta. Varmistaaksesi ilmoituksen mahdollisimman sujuvan käsittelyn, ota yhteyttä ympäristönsuojeluun ennen ilmoituksen jättämistä.