Kunnan terveydensuosuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omistajan tai haltijan ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien tai vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä kunnassa tarpeellisista toimenpiteistä vahinkoeläinten hävittämiseksi, mikäli niiden voidaan katsoa levittävän tauteja tai muutoin aiheuttavan terveyshaittaa.

Terveydensuojelulaki 763/1994 31 §

Haittaeläimet

Haittaeläimiksi lasketaan muun muassa rotat, hiiret ja linnut joista aiheutuu haittaa (esim. varislinnut).

Kiinteistön tai alueen omistaja tai haltija vastaa siitä, että rotille, hiirille, vahinkolinnuille ja muille vahinkoeläimille ei pääse muodostumaan otollisia olosuhteita hallinnoimallaan alueella tai kiinteistöllä. Vahinkoeläimille ei tule olla tarjolla pesimispaikkoja eikä järjestettyä ruokintaa. Kiinteistön jätehuolto tulee olla kunnossa, alue siistinä, eikä esim. lintuja saa ruokkia maahan. Mikäli linnuille järjestetään talviruokintaa, se tulee hoitaa asianmukaisesti. Taloyhtiöt voivat mm. puuttua lintujen ruokintaan järjestyssäännöissään.

Taloyhtiön alueella tehdyistä haittaeläin havainnoista tulee ilmoittaa isännöitsijälle. Kiinteistön tai alueen omistaja tai haltija vastaa tarvittaessa vahinkoeläinten hävittämisestä alueellaan.

Tuholaiset

Suomessa on useita erilaisia tuholaisiksi laskettuja hyönteislajeja. Sisätiloissa havaitut hyönteiset ovat usein ihmiselle harmittomia. Hyönteisten joukossa saattaa olla myös tuholaisia, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa mm. tekstiileille, elintarvikkeille, talon rakenteille tai ihmisille. Hyönteisten tunnistamisessa voi kääntyä Luonnontieteellisen museon tai tuholaistorjuntaa tekevien yritysten puoleen.

Hyönteisistä pääsee tilanteesta ja lajista riippuen eroon omatoimisesti, mutta tarvittaessa torjuntatoimissa on syytä kääntyä ammattimaisen tuholaistorjunnan puoleen.

Elintarviketuholaisiksi kutsutaan hyönteisiä, joita esiintyy elintarvikkeissa (esim. jauhopunkki, torakka jne.) Tekstiilituholaisiksi kutsutaan hyönteisiä jotka vahingoittavat tekstiilejä. Syöpäläisiksi lasketaan mm. Luteet, täit, kirput ja punkit. Asuntovieraiksi lasketaan mm. sokeritoukka, muurahainen, hämähäkit ja perhoset.

Torjunta

Haittaeläinten ja tuholaisten torjunta on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Haittaeläimille tarkoitettuja pyydyksiä voi ostaa mm. rautakaupoista, puutarhamyymälöistä tms. myymälöistä. Torjunta-aineita ei enää myydä suoraan kuluttajille, joten mikäli on tarvetta torjunta-aineiden käyttöön, tulee kääntyä tuholaistorjuntaa tekevien yritysten puoleen.

Rauhoitettujen eläinten tappaminen tai vangitseminen on aina luvanvaraista. Luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettujen lintujen vangitsemiseen tai tappamiseen haetaan poikkeuslupaa ELY-keskukselta. Metsästyslain piiriin kuuluvien lintujen vangitsemiseen tai tappamiseen haetaan metsästyslain mukaista poikkeuslupaa Suomen Riistakeskukselta.

Torjuntatoimenpiteistä ei saa aiheutua haittaa ihmisille, ympäristön eläimistölle tai muulle ympäristölle.

Taloyhtiöissä haittaeläin- tai tuholaishavainnoista tulee ilmoittaa isännöitsijälle torjuntatoimenpiteiden käynnistämiseksi.