Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Haja-asutuksen jätevesillä tarkoitetaan viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesiä. Nykyinen hajajätevesiasetus tuli voimaan vuonna 2017.

Haja-asutuksen jätevesiä voidaan käsitellä paikallisesti kiinteistökohtaisella järjestelmällä tai useamman kiinteistön yhteisellä jätevesijärjestelmällä.

Käsittelyvaihtoehtoja ovat umpisäiliö, pienpuhdistamo ja maaperäkäsittely (maahan imeytys tai maasuodatus). Käsittelystä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Jos jätevesiä ei käsitellä, tavallisin haitta on oman tai naapurin kaivon likaantuminen. Avo-ojiin tai maastoon johdettuna jätevedet voivat aiheuttaa pahaa hajua, rehevöitymistä ja vesistön hapettomuutta sekä olla hygieniariski. Myös pohjavedet saattavat pilaantua.

Pohjavesialueilla ja alle 100 m etäisyydellä vesistöstä sijaitsevilla kiinteistöillä on ympäristön pilaantumisriski suurempi. Jätevedet on käsiteltävä tehokkaamman puhdistustason mukaisesti. Siirtymäaika päättyi 31.10.2019. Tästä ovat saaneet poikkeuksen kantovedelliset kesämökit sekä ennen 9.3.1943 syntyneet vakituisesti asuttujen kiinteistöjen omistajat. Muilla alueilla (kuivanmaan kiinteistöt) jätevesijärjestelmä on kunnostettava seuraavan rakennuslupaa vaativan remontin yhteydessä.

Jätevesien käsittely viemärin toiminta-alueella

Jokaisen viemärin toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön täytyy liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriin.
Lisätietoa liittymisestä vesi- ja viemäriverkkoon saat ottamalla yhteyttä alueellasi toimivaan vesihuoltolaitokseen.

Poikkeaminen jätevesien puhdistusvaatimuksista

Jos jätevesien kuormitus ympäristöön on erityisen pientä tai remontin tekeminen olisi kohtuutonta, kiinteistön omistajan/omistajien on mahdollista hakea poikkeamista asetuksen vaatimuksesta. Kohtuuttomuuden voivat aiheuttaa esimerkiksi kustannukset tai tekniset syyt, kuten maasto-olosuhteet.

Ympäristönsuojeluviranomainen arvioi tilanteen hakemuksen perusteella jokaiselle käsittelyjärjestelmälle erikseen. Poikkeamisen voi saada enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ja lupa raukeaa, jos tilanne kiinteistöllä tai sen omistuksessa muuttuu.

Poikkeamista haetaan ympäristönsuojelusta. Hakemuksen liitteinä on oltava:

  • asemapiirros
  • jätevesijärjestelmän kuvaus (liitelomake 2, täytä jokaiselle järjestelmälle oma lomake)
  • perustelut jäteveden vähäisyydestä tai kohtuuttomuudesta (liitelomakkeet 3A/3B/3C/3D, valitse yksi tai useampi)

Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevilla kiinteistöillä pitää olla selvitys jätevesijärjestelmästä. Selvityksen perusteella voidaan arvioida kiinteistön jätevesien aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Selvityksessä pitää olla:

  • kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta
  • arvio jätevesien aiheuttamasta ympäristökuormituksesta ja asetuksen mukaisten puhdistusvaatimusten täyttymisestä
  • muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot
  • asemapiirros järjestelmän sijainnista ja jätevesien purkupaikasta tontilla
  • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet, jossa on tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten

Tee selvitys jokaisesta asumiskäytössä tai lomakäytössä olevasta kiinteistöstä erikseen ja säilytä se kiinteistöllä. Selvitystä ei tarvitse erikseen toimittaa valvontaviranomaiselle, mutta esitä se pyydettäessä. Selvitys on tärkeä asiakirja myös muun muassa kiinteistön myyntitilanteessa.

Luvat rakennusvalvonnasta

Kun rakennat uutta asuintaloa, jätevesivaatimukset ovat voimassa heti ja jätevesijärjestelmästä on laadittava suunnitelma, joka liitetään rakennuslupahakemukseen.

Kun vaihdat ja/tai parannat jätevesijärjestelmää, hae rakennusvalvonnalta toimenpidelupaa. Lupahakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä.