Elintarvikevalvontaa tehdään kaikissa elintarviketuotantoketjun vaiheessa. Ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta on elintarvikealan toimijalla. Omavalvonnan avulla toimija varmistaa, että elintarvikkeen turvallisuus ei vaarannu sinä aikana, kun elintarvike on toimijan vastuulla. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on puolestaan varmistaa, että omavalvonta toimii tehokkaasti ja että elintarvikkeen turvallisuus, jäljitettävyys ja muu määräystenmukaisuus toteutuu kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa.

Valvontatietojen julkaiseminen

Elintarvikevalvonnan tarkastustulokset julkaistaan osoitteessa www.oivahymy.fi.

Viimeisimmän tarkastuksen oivaraportti tulee olla nähtävissä myös yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa helposti havaittavassa paikassa.

Valvonnan maksullisuus

Uusi elintarvikelaki (297/2021) ja siihen liittyvät asetukset tulivat voimaan 21.4.2021. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto alkaa vuoden 2022 alusta periä valvonnan perusmaksua suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluvilta elintarvikevalvontakohteilta elintarvikelain § 72 mukaisesti. Maksu tullaan perimään vuosittain, aina kunkin vuoden alussa. Maksun suuruus on 150 €. Perusmaksu on veroluontoinen, ja sen tarkoituksena on parantaa valvonnan vaikuttavuutta.

Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat vähäriskistä ja pienimuotoista toimintaa.

Jos elintarviketoiminta aloitetaan kesken kalenterivuoden, ei perusmaksua peritä kyseiseltä vuodelta. Ja mikäli toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuoden, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. Jo perittyä maksua ei palauteta. Elintarviketoimija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä ympäristöterveydenhuollolle toiminnan päättymisestä, myös silloin kun toimija vaihtuu. Lopetusilmoituksen käsittely on säädetty uudessa elintarvikelaissa maksulliseksi (EtL 73 §), ja sen hinta vastaa toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia. Ilmoituksen tekeminen onnistuu esimerkiksi Ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelun kautta tai täyttämällä lomake.

Perusmaksun lisäksi ympäristöterveydenhuolto perii maksun edelleen myös suoritetusta elintarvikevalvonnasta Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän maksutaksan mukaisesti (EtL 73 §). Elintarviketoimijoita tullaan tiedottamaan asiasta lisää ennen laskujen lähettämistä.

Valvontaprojektit

Koulutusmateriaalit

Elintarvikekoulutusta seurakunnille 15.3.2023