Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu erilaisia lupa-asioita. Lupa-asioita ja muita päätösasioita käsitellään kuuden eri lain perusteella. Alla lyhyesti lait ja niiden mukaiset lupa-asiat.

Suurin osa lupa- ja ilmoituskäsittelyä on maksullista. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut on määritetty ympäristönsuojelun taksassa sekä maa-aineslupataksassa.

Ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulain ja sen perusteella annettujen asetusten mukaan annetaan seuraavia päätöksiä:

 • ympäristöluvat
 • rekisteröinti-ilmoitukset
 • toistaiseksi voimassa olevan toiminnan ilmoitukset
 • meluilmoitukset
 • koetoimintailmoitukset
 • aumausilmoitus
 • poikkeaminen lannanlevitysajoista
 • poikkeamiset ympäristönsuojelumääräyksistä

Maa-aineslaki

 • Maa-aineksen ottolupa
 • kotitarveottoilmoitus

Jätelaki

 • Jätteen keräysilmoitukset (yritykset, jotka keräävät jätettä väliaikaiseen ja lyhytaikaiseen varastoon)

Vesihuoltolaki

poikkeamiset vesihuoltoverkostoon kuulumisesta puhdasvesi- ja viemäriverkostojen toiminta-alueilla

Maastoliikennelaki

Maastoliikennelain mukainen harjoitus- ja kilpailulupa

Vesiliikennelaki

Vesiliikennelain mukainen harjoitus- ja kilpailulupa

Vesilaki

Kahden väliset ojitusriidat asememakaava-alueen ulkopuolella.