Rahkolan osayleiskaava on vuosien 2021 – 2025 kaavoitusohjelmassa.

Haapamäen radan ja Kuortaneentien välinen alue on Roveksen teollisuusalueen luonnollista laajentumisaluetta. Alue on huomioitu kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa painopistealueena.

Alueella käynnistettyjen asemakaavojen lisäksi on menneinä vuosina laadittu erilaisia maankäyttöön ja liikenteeseen liittyviä suunnitelmia. Vuoden 2023 aikana on valmistunut Väylän rakennuttama raakapuuterminaali Itäväylän läheisyyteen Haapamäen radan eteläpuolelle. Terminaalin suunnittelun yhteydessä on tutkittu ja varauduttu tulevaisuuden rautatieyhteyksien kehittämiseen. Laulateentien päässä olevien louhostoiminnasta syntyneiden lampien ympäristössä on käynnissä moottoriurheilukeskuksen suunnittelu, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2024 kesään mennessä. Alueella on useita maa-ainesten otossa olevaa louhosta. Tarpeen on myös tutkia turvetuotannossa olevien alueiden uudelleenkäyttö mm. aurinkovoimaloille.

Rahkolan alueelle kohdistuvien useiden toteutuneiden ja esitettyjen maankäytön tarpeiden vuoksi on tarpeellista käynnistää osayleiskaava, jonka avulla on mahdollista tutkia Rahkolan alueen tulevaisuuden maankäyttöä ja sovittaa yhteen eri maankäyttömuotoja.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus

Käsittelyvaiheet
 • 20.11.2023 Kaupunginhallitus käynnisti yleiskaavan
 • 1.12.2023 Yleiskaavan muutos on tullut vireille
 • Kaavaluonnos nähtävillä
 • Viranomaisneuvottelu
 • Yleisötilaisuus
 • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • Kaavaehdotus nähtävillä
 • Kaupunginhallituksen käsittely
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • Lainvoimaisuuspäivä
 • Voimaantulopäivä