Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Lupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika.

Lupa haetaan sähköisesti eLuvan kautta. Hakemuksessa on tavallisesti oltava seuraavat asiakirjat:

 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • todistus annetusta lainhuudosta, mikäli lainhuutoa ei ole vielä tehty, tarvitaan kauppakirja
  • mikäli rakennuspaikka on vuokrattu, tarvitaan vuokrasopimus
 • Putki- ja katukorkeusilmoitus tonteille, jotka ovat asemakaava-alueella
  • Ilmoituksessa annetaan ympäröivien katujen tai muiden yleisten alueiden korkeustiedot
  • Hulevesiviemärin liitospiste sekä korkeudet
  • Toimii lähtöaineistona suunnittelijalle rakennuksen ja tontin kuivatuksen suunnittelussa
  • Aineisto tilataan sähköpostilla, lisätiedot asiasta
 • rakennussuunnittelijan allekirjoittamat pääpiirustukset
  • pääpiirustuksiin kuuluvat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
  • asemapiirustus tarvitaan sähköiseen hakemukseen myös dwg-muodossa
 • värimallit
  • julkisivujen päämateriaaleista tulee esittää värimallit (katto, seinät, sokkeli jne.)
 • energiaselvitys
  • pääsääntöisesti lämmitettävistä uudisrakennuksista tulee antaa pääsuunnittelijan allekirjoittama rakennuskohtainen energiaselvitys, joka sisältää energiatodistuksen
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
  • perustamiseen perehtyneen asiantuntijan allekirjoittama selvitys rakennuspaikan maaperän laadusta ja perustamistavasta
  • viereisten rakennusten lattiakorkeudet ja tarvittaessa pintavaaituskartta
 • rakennushankeilmoitus (RH1 – RH2)
  • väestörekisterikeskukselle tilastointia varten toimitettava ilmoitus
  • rakennushankeilmoitus täytetään jokaisesta rakennettavasta rakennuksesta erikseen
  • sähköisessä hakemuksessa täytettävä jokaisesta rakennuksesta omat rakentamistoimenpiteen tiedot
 • naapurin kuuleminen
  • selvitys siitä, että naapurit ovat tietoisia rakennushankkeesta
  • naapureita ovat viereisten, vastapäisten ja kulmittain olevien kiinteistöjen omistajat/haltijat (myös rakentamattomat kiinteistöt luetaan naapureiksi)
 • vesi- ja viemäriliittymähakemus
  • tarpeellinen, mikäli rakennus on tarkoitus liittää kaupungin vesi- ja/tai viemäriverkostoon
 • pääsuunnittelijan nimeäminen
  • rakennuskohdetta varten tulee nimetä pätevä pääsuunnittelija, joka huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta
  • pienehköjä rakennuskohteita varten pääsuunnittelijaa ei tarvitse nimetä
  • sähköisessä lupahakemuksessa pääsuunnittelija vahvistaa osallistumisensa sähköisesti
 • vastaavan työnjohtajan hakemus
  • kaikkiin lupaa vastaaviin rakennustöihin tulee nimetä vastaava työnjohtaja
  • omakotitaloissa ja sitä vaativammissa kohteissa vastaavan työnjohtajan tulee olla vähintään teknillisen koulun suorittanut henkilö
  • vastaava työnjohtaja voidaan nimetä myös luvan myöntämisen jälkeen kuitenkin ennen aloituskokouksen pitämistä
  • sähköisessä lupahakemuksessa työnjohtaja vahvistaa osallistumisensa hankkeeseen sähköisesti
 • kvv- ja iv-työnjohtajan hakemus
  • kaikkiin lupaa vaativiin rakennustöihin, joihin sisältyy vesijohto- ja/tai viemäritöitä, tulee nimetä kvv-työnjohtaja
  • kaikkiin lupaa vaativiin rakennustöihin, joihin sisältyy ilmanvaihtotöitä, tulee nimetä iv-työnjohtaja
  • nämä työnjohtajat voidaan nimetä myös luvan myöntämisen jälkeen
  • sähköisessä lupahakemuksessa työnjohtaja vahvistaa osallistumisensa hankkeeseen sähköisesti
 • kosteudenhallintaselvitys/suunnitelma
 • muut mahdollisesti tarvittavat liitteet
  • valtakirja (tarpeellinen, mikäli esim. joku muu kuin omistaja hakee lupaa)
  • poikkeamislupa (kaupunginhallituksen/ympäristökeskuksen lupa poiketa määräyksistä enemmän kuin mitä paikallinen lupaviranomainen voi hyväksyä)
  • kaupparekisteriote (yritykset ja asunto-osakeyhtiöt)
  • asunto-osakeyhtiön hallituksen /yhtiökokouksen pöytäkirjan ote
  • liittymälupa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lupa ajoliittymälle kaava-alueen ulkopuolella)
  • ympäristölupa
  • naapurin suostumus (naapurin kirjallinen hyväksyntä poiketa jostain rakentamismääräyksistä, jotka vovat koskea naapurin etua)
  • valokuvia rakennetusta ympäristöstä
  • väestönsuojailmoitus