+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Vesiensuojelu » Vesiensuojelu ympäristönsuojelumääräyksissä

Vesiensuojelu ympäristönsuojelumääräyksissä

3. LUKU VESIENSUOJELUA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET

7 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden, vastaavien laitteiden ja mattojen pesun rajoitukset

7.1. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu muilla kuin liuotinpesuaineilla on sallittu tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä, mikäli pesuvedet voidaan johtaa viemäriin tai imeyttää maahan siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistöille tai niiden käytölle eikä muutakaan ympäristön pilaantumista.

7.2. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty katu- ja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla, sora- ja louhosmontuilla sekä sellaisilla rantaalueilla, joista pesuvedet joutuvat suoraan vesistöön.

7.3. Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu kiinteistöllä on sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen viemäriin tai muuhun
käsittelyyn.

7.4. Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu kiinteistöllä tulee järjestää siten, että pesuvedet eivät joudu suoraan vesistöön. Mahdollisilla yhteisillä matonpesupaikoilla esim. vesistöjen rannalla tulee järjestää jätevesien käsittely. Pesuvesien päästäminen tai johtaminen suoraan vesistöihin on kielletty.

8 § Turvetuotantoalueiden vesien käsittely

8.1. Pienimuotoiselta, alle 10 ha:n turvetuotantoalueelta lähtevät vedet on käsiteltävä perustasoa tehokkaammin. Perustasoa on kuivatusvesien johtaminen sarkaojiin ja lietteenpidättimienkautta lasketusaltaisiin. Uusilla alueilla puhdistamiseen soveltuu pintavalutuskenttätai muu puhdistusteholtaan vastaava menetelmä. Pienimuotoisesta turvetuotannostaon tehtävä ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9 § Tuotantoeläinten ja hevosten lannan, lietelannan ja virtsan varastointi ja levitys

9.1. Sen lisäksi, mitä Valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattienvesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) on säädetty, on lannan varastoinnissa ja käsittelyssänoudatettava tässä pykälässä annettuja määräyksiä.

9.2. Lanta on varastoitava vähintään 12 kk:n tarpeelle mitoitetussa vesitiiviissä lantalassa,kompostointialustalla tai tiiviillä siirtolavalla, joka tyhjennetään ympäristönsuojeluviranomaisenhyväksymään paikkaan. Myös lietelantalat ja virtsasäiliöt on mitoitettava 12 kk:ntarpeelle. Eläimiä laidunnettaessa varastointitilavuus voidaan vähentää korkeintaan 8Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2012 7kuukauden tarvetta vastaavaksi. Naapureiden läheisyydessä lietelannan varastointitilaton katettava kelluvalla tai kiinteällä katteella. Läheisyys riippuu paikallisista olosuhteista.

9.3. Patteroinnista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30vuorokautta ennen patteroinnin aloittamista.

9.4. Lantapatteria, lantalaa, kompostointialustaa, virtsa- ja lietesäiliötä ei saa sijoittaa pohjavesialueelle,toistuvasti tulvien alle jääville alueille, eikä 100 m lähemmäksi vesistöä, talousvesikaivoatai naapurin vakinaista asuntoa ilman naapurin suostumusta.

9.5. Lannan levitys tulee suorittaa siten, että naapureille aiheutuva haitta on mahdollisimmanvähäinen.

9.6. Vesistöjen rantaan ja valtaojien varsille jätetään suojakaistat, joille lantaa ei levitetä. Talousvedenhankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätetään maaston korkeussuhteista,kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30–100 metrin levyinensuojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla. Lietelantaa tai jätevesiä ei saa levittääpohjavesialueelle. Pohjaveden muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajanväliselle vyöhykkeelle voidaan kuitenkin levittää kuivalantaa edellyttäen, että levitys tapahtuukeväällä, lanta mullataan vuorokauden kuluessa ja kerralla käytettävä lantamääräei ylitä kasvin yhden kasvukauden aikana tarvitsemaa typpimäärää. Mikäli lietelantaatai jätevesiä levitetään pohjavesialueille, on maaperätutkimuksin tai muihin vastaaviinluotettaviin selvityksiin nojautuen osoitettava, ettei levityksestä voi aiheutua pohjavedenpilaantumisen vaaraa. Selvitykset on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäviksi.

10 § Maalämpöratkaisut pohjavesialueella

10.1. Pohjavesialueilla maalämpöratkaisuissa lämmönkeruunesteeksi ei sallita glykolin taimuiden terveydelle ja ympäristölle vaarallisiksi luokiteltujen aineiden käyttöä. Etanolia eipidetä terveydelle ja ympäristölle haitallisena aineena, joten sen käyttö lämmönkeruunesteenäon sallittua.


Seinäjoen kaupunki

Ympäristönsuojelu

Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi