Strategiat ja toimintaohjeet sivulle on koostettu Seinäjoen kaupungin perusopetuksen esitteitä, oppaita ja ohjeita.

Pikalinkit

Ohjeet ja suositukset


Järjestyssäännöt
Kotiintuloaikasuositukset
Suositus älykännyköiden ym. vastaavien laitteiden käytön rajoittamisesta iltaisin
Oppilaiden omien laitteiden käyttö opetuksessa


Oppaat ja esitteet


Huoltajan opas

Hyvinvointi
Maahanmuuttajaoppilas
Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa


Kehittämis- ja ohjaussuunnitelmat, strategiat


Kansainvälisyys
Kerhotoiminnan kehittämissuunnitelma
Kestävä kehitys perusopetuksessa
Koulujen lähiliikuntapaikkasuunnitelma
Laatu ja arviointi
Perusopetuksen kehittämisuunnitelma
Perusopetuksen ohjaussuunnitelma
Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa
Yrittäjyys

Ohjeet ja suositukset

Järjestyssäännöt

Seinäjoen perusopetuksella on yhteiset järjestyssäännöt, joiden tarkoituksena on edistää koulujen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Yhteisiä järjestyssääntöjä suositellaan tarkennettavan koulujen omilla järjestyssäännöillä ja käytännön soveltamisohjeilla. Lisäksi jokaisella koululla on oppilashuoltosuunnitelmien liitteenä suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminnasta äkillisissä kriiseissä tai uhka- ja vaaratilanteissa.

Kotiintuloaikasuositukset

Seinäjoen kaupungin kotiintuloaikasuositukset peruskouluikäisille nuorille.

Arkisin kaikilla peruskoulujen oppilailla on kotiintuloaika viimeistään kello 21.00

Vapaapäiviä edeltävinä iltoina kotiintuloaika

7-luokkalaisilla ja nuoremmilla kello 21.00
8-luokkalaisilla kello 22.00
9-luokkalaisilla kello 23.00

Soveltamisohjeita

  • Kaikkien vanhempien toivotaan pitävän suosituksista kiinni.
  • Perheellä voi olla omat, aikaisemmat kotiintuloajat. Suosituksessa on kyseessä ”viimeistään” ajat.
  • Joissakin harrastuksissa vuorot voivat mennä yli kello 21. Seurojen yms. toivotaan ottavan suositukset huomioon vuoroja jaettaessa.
  • Koulujen tilaisuudet loppuvat viimeistään kello 21.00.

Käsittely
Valtuusto 1.10.2001 § 193, 24.11.2003 § 166 ja 15.12.2003 § 181
Kaupunginhallitus 8.10.2001 § 529 ja 3.11.2003 § 519
Sivistyslautakunta 7.10.2003 § 87

Suositus älykännyköiden ym. vastaavien laitteiden käytön rajoittamisesta iltaisin

Unitila ei ole ruututila

Seinäjoen kaupungin opetustoimen, erityisesti perusopetuksen, linjaukset ja toimenpiteet valtuustoaloitteeseen liittyen ovat seuraavanlaiset kouluilla toteutettujen prosessien perusteella. Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamat teesit:

  1. Unitila ei ole ruututila, vaan se on nukkumista ja lepoa varten
  2. Suositellaan kodeille ns. kännykkäparkin perustamista muualle kuin makuuhuoneeseen. Kännykät rajataan nukkuma-alueen ulkopuolelle, ja kännykkäparkki toimii samalla puhelinten latauspaikkana
  3. Ruutuajaksi suositellaan korkeintaan saman verran aikaa päivässä kuin on muuta toimintaa, esimerkiksi liikkumista tai musiikin harrastamista
  4. Riittävästä ulkoilusta tulee huolehtia säännöllisesti, koska se pitää mielen virkeänä
  5. Ruutuaikaan ja unitilaan liittyvät asiat ovat kotien vastuulla. Koulu voi olla näissä rinnallakulkijana kodin kasvatuskumppanina. Ollaan yhdessä kiinnostuneita lapsen/ nuoren elämästä. Yhteisellä työllä on mahdollista päästä hyviin tuloksiin

Käsittely
Valtuusto 31.3.2014 §36 ja 15.6.2015 §75
Kaupunginhallitus 1.6.2015 §181
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 20.5.2015 §38

Oppilaiden omien laitteiden käyttö opetuksessa

Mobiililaitteiden (esim. älypuhelin, tabletti, läppäri) ja erilaisten verkkopalveluiden käyttö on nykyään jokapäiväistä. Myös koulussa tavoitellaan työelämän tavoin sitä, että tieto- ja viestintätekniikan käyttö olisi luonteva osa työskentelyä.

Tietotekninen välineistö halutaan tuoda jokaisen oppijan henkilökohtaiseen käyttöön mahdollistamalla omien laitteiden käyttö koulussa, siellä olevien laitteiden lisäksi. Seinäjoella kannustetaan kouluja hyödyntämään opetuksessa omia mobiililaitteita, joita monilla oppilailla on jo mukana muutenkin. Oppilailla on mahdollisuus päästä oman koulun tarjoamaan langattomaan verkkoon omilla laitteillaan.

Koulujen langatonta verkkoa on laajennettu kattavaksi tällä hetkellä jo kaikille Seinäjoen kouluille, paitsi muutamalle remontissa olevalle koululle – niissäkin on jatkossa langaton verkko kattavasti käytettävissä remontin valmistumisen myötä.

Oppilaiden omia laitteita käytetään kouluaikana koululla sovittujen sääntöjen mukaisesti koulun/opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi käyttää myös koulun laitteita kuten tähänkin asti. Omiin laitteisiin ei perusopetuksessa ole velvoitetta.

On hyvä huomioida, että oppilaiden omat laitteet eivät ole koulun vakuutuksen piirissä, jolloin niitä tuodaan kouluun omalla vastuulla. Vakuutusyhtiöltä tarkistettujen ohjeiden mukaan kannattaa harkita oman vakuutusturvan laajentamista, mikäli omia laitteita tuodaan kouluun.

Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan tvt-tiimin tiedote 23.4.2015

Oppaat ja esitteet

Huoltajan opas

Pohjanmaa-hankkeen kokoama opas huoltajille tukemaan oppilaan koulutyötä.

Hyvinvointi

Maahanmuuttajaoppilas

Ohjeita ja oppaita maahanmuuttajaoppilaan opetuksen järjestämiseksi.

Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa

Lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat, joiden avulla lapselle saadaan mahdollisimman turvallinen ja sujuva päivähoito ja koulunkäynti lapsen terveysongelmista huolimatta. Oppaasta löytyy tietoa mm. hoitoneuvottelusta ja -sopimuksista, sekä lapsen lääkehoidon järjestämisestä.

Kehittämis- ja ohjaussuunnitelmat, strategiat

Kansainvälisyys

Kansainvälisyyden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä erilaisista kulttuureista ja elämäntavoista ja näin ollen mahdollistaa eri ryhmien rauhanomainen yhteistyö. Kouluyhteisössä kansainvälistyminen ymmärretään usein erilaisten vaihto-ohjelmien ja yhteistyöhankkeiden lisäämisenä, joiden tarkoituksena on edistää ja lisätä kansainvälistä liikkuvuutta, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä keskustelua. Kuitenkin kansainvälistyminen on huomattavasti laajempi kokonaisuus, joka pitää sisällään päivittäiseen oppimiseen ja kohtaamiseen liittyviä asioita. Kansainvälistymistä ja siihen vaikuttavia asioita tapahtuu oppilaan elämässä pitkin päivää. Koulun tehtävänä on ohjata näiden taitojen kehittymistä oikeaan suuntaan.

Kerhotoiminnan kehittämissuunnitelma

Seinäjoen kaupungissa on kerhotoiminnalle laadittu laatukriteerit, joiden pohjalta kerhotoimintaa kehitetään ja sen laatua arvioidaan.

Kestävä kehitys perusopetuksessa

Perusopetuksella on oma kestävän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa ympäristökasvatuksen keinoin ja auttaa Seinäjoen opettajia välittämään lapsille ja nuorille kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita osana koulun toimintakulttuuria.

Osana kestävän kehityksen ohjelmaa on luotu koulujen käyttöön mittaristo, jonka avulla kouluissa päästään alkuun. Mittariston käytössä on tarkoituksena edetä pienin mutta tavoitteellisin askelin niin, että koulut vuosisuunnitelma-, arviointi- ja kehittämistyötä tehdessään hyödyntävät mittaristoa koko kouluyhteisöä osallistaen. Mittaristoon valitut tasojen nimet – voikukka, peltopyy ja kärppä – ovat Seinäjoen nimikkolajeja. Mittaristoon on pyritty löytämään arviointikriteerejä monipuolisesti sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden että kaikkien kestävän kehityksen ulottuvuuksien näkökulmista.

Koulun kestävän kehityksen ohjelman kehittämiseksi koulun tulee järjestää ympäristökatselmus, valita parannettavat ja kehitettävät asiat, huolehtia toimenpiteistä ja vastuista, järjestää seuranta sekä arvioida tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Koulujen lähiliikuntapaikkasuunnitelma

Seinäjoen kaupungin lähiliikuntapaikkasuunnitelman päivitys on laadittu monialaisena yhteistyönä. Kehittämisohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi kehittää koulupihoista lähiliikuntapaikkoja.

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan paikkaa, jota päiväsaikaan käytetään aktiivisesti oppi- ja välitunneilla ja joka kouluajan ulkopuolella on koko lähiympäristön yhteinen vapaa-ajan liikuntapaikka. Lähiliikuntapaikka on turvallinen, ja se aktivoi kaikenikäisiä liikkumaan.

Koulujen lähiliikuntapaikkasuunnitelma täydentää Seinäjoen kaupungin liikuntastrategiaa.

Laatu ja arviointi

Seinäjoen kaupungin yleisen arviointijärjestelmän rinnalla kehitetään myös opetustoimen omaa arviointia. Arviointijärjestelmän tavoitteena on vastata erityisesti siitä tehtävästä, mikä kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa on annettu koulujen arviointisuunnitelmille. Oppaan alkupuolelta löytyvät mm. Seinäjoen opetustoimessa tehtävät vuosittaiset arviointikyselyt kysymyksineen ja niiden aikataulutus.

Perusopetuksen kehittämissuunnitelma

Perusopetuksen kehittämissuunnitelma muodostaa viitekehyksen, jonka puitteissa perusopetuksen kehittämistoimenpiteitä toteutetaan. Suunnitelman taustalla on keskeisesti perusopetuksen opetussuunnitelma. Kehittämistoimenpiteet noudattavat kaupunkistrategian painotuksia. Tavoitteena on, että tämän suunnitelman kehittämistoimenpiteitä toteuttamalla taataan laadukkaan opetuksen toteutuminen sekä pystytään tukemaan oppilaiden ja kouluyhteisöjen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista vahvistumista.

Perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaan ohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, työelämäyhteistyö ja työelämään tutustumisen järjestelyt sekä uusina lisäyksinä tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus ja jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Oppilaanohjaus oppiaineena sekä sen tehtävät ja tavoitteet yläkoulun vuosiluokille 7.–9. on kirjattu vuosiluokittain eteläpohjalaiseen opetussuunnitelmaan.

Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa – Opetustoimen strategia

Valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa kannustetaan ja velvoitetaan tieto- ja viestintäteknologian laajaan käyttöön opetuksessa. Perusopetuksessa oppimisen tavoitteeksi on asetettu laaja-alainen osaaminen, joka on jaoteltu seitsemään osa-alueeseen. Yksi näistä osa-alueista on tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, joka on itsessään oppimisen kohde, mutta myös väline muiden asioiden opiskelussa. Yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilon kautta TVT nähdään myös opiskelumotivaatiota parantavana tekijänä.

Yrittäjyys

Uusi opetussuunnitelma on tuonut Etelä-Pohjanmaan kouluihin myös kokonaan uuden oppiaineen. Yrittäjämäinen toimintatapa on otettu osaksi perusopetusta koko maakunnassa. Oppiaineen toivotaan tukevan niin oppilaan kokonaisvaltaista kasvua vastuuseen kuin myös ylläpitävän maakunnan vahvaa yrittäjyysperintöä.

Seinäjoen kaupungin peruskoulujen yrittäjyyden toimintamallin avulla halutaan madaltaa yksittäisen opettajan kynnystä soveltaa yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä omassa oppiaineessaan ja kannustaa yhteistyöhön yrittäjien kanssa. Toimintamallilla halutaan vaikuttaa siihen, että yrittäjyyskasvatus on osa oppilaitosten normaalia opetustoimintaa. Verkostomaisen toiminnan ja strategiatyön kautta koulutusorganisaatiot ovat saaneet ympäröivän yhteisön tuen yrittäjyyskasvatustyölle.