Tälle sivulle on koostettu Seinäjoen kaupungin perusopetuksen esitteitä, oppaita ja ohjeita.

Ohjeet ja suositukset

Alla olevat linkit vievät saman sivun sisältöihin.
Järjestyssäännöt
Kotiintuloaikasuositukset
Suositus älykännyköiden ym. vastaavien laitteiden käytön rajoittamisesta iltaisin
Oppilaiden omien laitteiden käyttö opetuksessa


Oppaat ja esitteet

Huoltajan opas koulunaloitukseen
Hyvinvointi
Maahanmuuttajaoppilas
Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa

Sähkötupakka eli vape; Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjeKehittämis- ja ohjaussuunnitelmat, strategiat


Kansainvälisyys
Kerhotoiminnan kehittämissuunnitelma
Kestävä kehitys perusopetuksessa
Koulujen lähiliikuntapaikkasuunnitelma
Laatu ja arviointi
Perusopetuksen kehittämisuunnitelma
Perusopetuksen ohjaussuunnitelma
Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa
Yrittäjyys

Latauslinkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Ohjeet ja suositukset

Järjestyssäännöt

Seinäjoella kaikilla perusopetuksen kouluilla on yhteiset järjestyssäännöt. Oppilaita kasvatetaan ja ohjataan koulun arjessa yhteistyöhön, yhteiseen vastuunottoon ja huolenpitoon. Pedagogisin ratkaisun sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset turvallisen oppimisympäristön rakentumiselle.

Järjestyssäännöt edistävät koulun järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat yleisiä koulussa noudatettavia käyttäytymissääntöjä. Rehtorin ja opettajan tulee puuttua lainvastaiseen käyttäytymiseen, vaikka järjestyssäännöissä ei asiasta erikseen määrättäisikään.

Järjestyssäännöt eivät saa poiketa lain määräämistä säännöksistä. Niihin ei voida kirjata kurinpitokeinoja eikä turvatoimia, jotka eivät perustu lakiin. Opiskelua koskeva lainsäädäntö ja järjestyssäännöt ovat velvoittavia, eli niitä on noudatettava. Koulun järjestyssääntöjä sovelletaan koulupäivän aikana.

Perusopetuksen yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi kouluja ohjeistetaan täydentämään järjestyssääntöihin omia suosituksiaan sekä henkilöstöä että oppilaita osallistavalla prosessilla. Järjestyssääntöjen lisäksi jokaisella koululla on opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman ohjeiden mukaisesti pelastussuunnitelman liitteenä suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta, syrjinnältä ja häirinnältä sekä toiminnasta äkillisissä kriiseissä tai uhka- ja vaaratilanteissa. Jokaisella koululla on myös opetussuunnitelmassa ohjeistetulla tavalla laadittu koulukohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Järjestyssäännöt tulevat voimaan 1.1.2024. Opetuksen järjestäjän laatimat järjestyssäännöt tarkistetaan säännöllisesti. Tarkistamisen tarvetta arvioidaan lukuvuosittain.

Kotiintuloaikasuositukset

Seinäjoen kaupungin kotiintuloaikasuositukset peruskouluikäisille nuorille.

Arkisin kaikilla peruskoulujen oppilailla on kotiintuloaika viimeistään kello 21.00

Vapaapäiviä edeltävinä iltoina kotiintuloaika

7-luokkalaisilla ja nuoremmilla kello 21.00
8-luokkalaisilla kello 22.00
9-luokkalaisilla kello 23.00

Soveltamisohjeita

  • Kaikkien vanhempien toivotaan pitävän suosituksista kiinni.
  • Perheellä voi olla omat, aikaisemmat kotiintuloajat. Suosituksessa on kyseessä ”viimeistään” ajat.
  • Joissakin harrastuksissa vuorot voivat mennä yli kello 21. Seurojen yms. toivotaan ottavan suositukset huomioon vuoroja jaettaessa.
  • Koulujen tilaisuudet loppuvat viimeistään kello 21.00.

Käsittely
Valtuusto 1.10.2001 § 193, 24.11.2003 § 166 ja 15.12.2003 § 181
Kaupunginhallitus 8.10.2001 § 529 ja 3.11.2003 § 519
Sivistyslautakunta 7.10.2003 § 87

Suositus älykännyköiden ym. vastaavien laitteiden käytön rajoittamisesta iltaisin

Unitila ei ole ruututila

Seinäjoen kaupungin opetustoimen, erityisesti perusopetuksen, linjaukset ja toimenpiteet valtuustoaloitteeseen liittyen ovat seuraavanlaiset kouluilla toteutettujen prosessien perusteella. Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamat teesit:

  1. Unitila ei ole ruututila, vaan se on nukkumista ja lepoa varten
  2. Suositellaan kodeille ns. kännykkäparkin perustamista muualle kuin makuuhuoneeseen. Kännykät rajataan nukkuma-alueen ulkopuolelle, ja kännykkäparkki toimii samalla puhelinten latauspaikkana
  3. Ruutuajaksi suositellaan korkeintaan saman verran aikaa päivässä kuin on muuta toimintaa, esimerkiksi liikkumista tai musiikin harrastamista
  4. Riittävästä ulkoilusta tulee huolehtia säännöllisesti, koska se pitää mielen virkeänä
  5. Ruutuaikaan ja unitilaan liittyvät asiat ovat kotien vastuulla. Koulu voi olla näissä rinnallakulkijana kodin kasvatuskumppanina. Ollaan yhdessä kiinnostuneita lapsen/ nuoren elämästä. Yhteisellä työllä on mahdollista päästä hyviin tuloksiin

Käsittely
Valtuusto 31.3.2014 §36 ja 15.6.2015 §75
Kaupunginhallitus 1.6.2015 §181
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 20.5.2015 §38

Oppilaiden omien laitteiden käyttö opetuksessa

Oppilaiden omia laitteita käytetään kouluaikana koululla sovittujen sääntöjen mukaisesti koulun/opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi käyttää myös koulun laitteita kuten tähänkin asti. Omiin laitteisiin ei perusopetuksessa ole velvoitetta.
On hyvä huomioida, että oppilaiden omat laitteet eivät ole koulun vakuutuksen piirissä, jolloin niitä tuodaan kouluun omalla vastuulla. Vakuutusyhtiöltä tarkistettujen ohjeiden mukaan kannattaa harkita oman vakuutusturvan laajentamista, mikäli omia laitteita tuodaan kouluun.

Oppaat ja esitteet

Huoltajan opas koulunaloitukseen

Pohjanmaa-hankkeen kokoama opas huoltajille tukemaan oppilaan koulutyötä.

Hyvinvointi

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025: Seinäjoen kaupungin toimenpiteet

Etelä-Pohjamaan maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

Maahanmuuttajaoppilas

Ohjeita ja oppaita maahanmuuttajaoppilaan opetuksen järjestämiseksi.

Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa

Lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat, joiden avulla lapselle saadaan mahdollisimman turvallinen ja sujuva päivähoito ja koulunkäynti lapsen terveysongelmista huolimatta. Oppaasta löytyy tietoa mm. hoitoneuvottelusta ja -sopimuksista, sekä lapsen lääkehoidon järjestämisestä.

Kehittämis- ja ohjaussuunnitelmat, strategiat

Kansainvälisyys

Kansainvälisyyden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä erilaisista kulttuureista ja elämäntavoista ja näin ollen mahdollistaa eri ryhmien rauhanomainen yhteistyö. Kouluyhteisössä kansainvälistyminen ymmärretään usein erilaisten vaihto-ohjelmien ja yhteistyöhankkeiden lisäämisenä, joiden tarkoituksena on edistää ja lisätä kansainvälistä liikkuvuutta, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä keskustelua. Kuitenkin kansainvälistyminen on huomattavasti laajempi kokonaisuus, joka pitää sisällään päivittäiseen oppimiseen ja kohtaamiseen liittyviä asioita. Kansainvälistymistä ja siihen vaikuttavia asioita tapahtuu oppilaan elämässä pitkin päivää. Koulun tehtävänä on ohjata näiden taitojen kehittymistä oikeaan suuntaan.

Kerhotoiminnan kehittämissuunnitelma

Seinäjoen kaupungissa on kerhotoiminnalle laadittu laatukriteerit, joiden pohjalta kerhotoimintaa kehitetään ja sen laatua arvioidaan.

Kestävä kehitys perusopetuksessa

Seinäjoen perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelma eli KÄRPPÄ-ohjelma valmistui 2023 osana Opetushallituksen rahoittamaa ”Tilaa ekoagenteille” -hanketta. KÄRPPÄ-ohjelman tavoitteena on kehittää Seinäjoen koulujen kestävää toimintakulttuuria ja edistää kestävää elämäntapaa ympäristökasvatuksen keinoin.

KÄRPPÄ-ohjelma sisältää perusteita kestävän kehityksen edistämiseen kouluilla ja kannustaa oppilaiden osallistamiseen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kukin koulu tekee oman kestävän kehityksen ohjelmansa, jonka pohjana on KÄRPPÄ-kriteerien mukaisesti tehtävä ympäristökatselmus. Sen perusteella valitaan kunakin vuonna parannettavat asiat ja tehtyjen korjaustoimien jälkeen määritetään koulun kestävyystoimien taso. Tarkoituksena on edetä pienin, mutta tavoitteellisin askelin niin, että koulut vuosisuunnitelma-, arviointi- ja kehittämistyötä tehdessään hyödyntävät kriteeristöä koko kouluyhteisöä osallistaen. Toteutuneiden KÄRPPÄ-kriteerien määrä kertoo koulun kestävyystason: voikukka, peltopyy tai kärppä.

KÄRPPÄ-ohjelmaan kuuluu myös ekoagenttitoiminta. Kouluja kannustetaan oppilaista koostuvien ympäristöryhmien eli ekoagenttien toiminnan käynnistämiseen. Ekoagentit ovat koulun kestävän kehityksen oppilasasiantuntijoita ja he osallistuvat ja osallistavat muita koulun oppilaita kestävän kehityksen toimintaan.

Seinäjoen perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelma 2023

Koulujen lähiliikuntapaikkasuunnitelma

Seinäjoen kaupungin lähiliikuntapaikkasuunnitelman päivitys on laadittu monialaisena yhteistyönä. Kehittämisohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi kehittää koulupihoista lähiliikuntapaikkoja.

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan paikkaa, jota päiväsaikaan käytetään aktiivisesti oppi- ja välitunneilla ja joka kouluajan ulkopuolella on koko lähiympäristön yhteinen vapaa-ajan liikuntapaikka. Lähiliikuntapaikka on turvallinen, ja se aktivoi kaikenikäisiä liikkumaan.

Koulujen lähiliikuntapaikkasuunnitelma täydentää Seinäjoen kaupungin liikuntastrategiaa.

Laatu ja arviointi

Seinäjoen kaupungin yleisen arviointijärjestelmän rinnalla kehitetään myös opetustoimen omaa arviointia. Arviointijärjestelmän tavoitteena on vastata erityisesti siitä tehtävästä, mikä kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa on annettu koulujen arviointisuunnitelmille. Oppaan alkupuolelta löytyvät mm. Seinäjoen opetustoimessa tehtävät vuosittaiset arviointikyselyt kysymyksineen ja niiden aikataulutus.

Perusopetuksen kehittämissuunnitelma

Perusopetuksen kehittämissuunnitelma muodostaa viitekehyksen, jonka puitteissa perusopetuksen kehittämistoimenpiteitä toteutetaan. Suunnitelman taustalla on keskeisesti perusopetuksen opetussuunnitelma. Kehittämistoimenpiteet noudattavat kaupunkistrategian painotuksia. Tavoitteena on, että tämän suunnitelman kehittämistoimenpiteitä toteuttamalla taataan laadukkaan opetuksen toteutuminen sekä pystytään tukemaan oppilaiden ja kouluyhteisöjen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista vahvistumista.

Perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaan ohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, työelämäyhteistyö ja työelämään tutustumisen järjestelyt sekä uusina lisäyksinä tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus ja jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Oppilaanohjaus oppiaineena sekä sen tehtävät ja tavoitteet yläkoulun vuosiluokille 7.–9. on kirjattu vuosiluokittain eteläpohjalaiseen opetussuunnitelmaan.

Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa – Opetustoimen strategia

Valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa kannustetaan ja velvoitetaan tieto- ja viestintäteknologian laajaan käyttöön opetuksessa. Perusopetuksessa oppimisen tavoitteeksi on asetettu laaja-alainen osaaminen, joka on jaoteltu seitsemään osa-alueeseen. Yksi näistä osa-alueista on tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, joka on itsessään oppimisen kohde, mutta myös väline muiden asioiden opiskelussa. Yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilon kautta TVT nähdään myös opiskelumotivaatiota parantavana tekijänä.

Yrittäjyys

Uusi opetussuunnitelma on tuonut Etelä-Pohjanmaan kouluihin myös kokonaan uuden oppiaineen. Yrittäjämäinen toimintatapa on otettu osaksi perusopetusta koko maakunnassa. Oppiaineen toivotaan tukevan niin oppilaan kokonaisvaltaista kasvua vastuuseen kuin myös ylläpitävän maakunnan vahvaa yrittäjyysperintöä.

Seinäjoen kaupungin peruskoulujen yrittäjyyden toimintamallin avulla halutaan madaltaa yksittäisen opettajan kynnystä soveltaa yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä omassa oppiaineessaan ja kannustaa yhteistyöhön yrittäjien kanssa. Toimintamallilla halutaan vaikuttaa siihen, että yrittäjyyskasvatus on osa oppilaitosten normaalia opetustoimintaa. Verkostomaisen toiminnan ja strategiatyön kautta koulutusorganisaatiot ovat saaneet ympäröivän yhteisön tuen yrittäjyyskasvatustyölle.