Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä -toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013).

Toimintamalli ohjaa arvostavaan kohtaamiseen sekä konfliktien rakentavaan ratkaisemiseen. ”Meidän hyvä fiilis” on kantava voima. Se rakennetaan yhdessä yhteistyöllä. Näin yhteisössä syntyy hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri, missä valtaepätasapainoa ei pääse syntymään. Keinoina ovat mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen ja jatkuva ryhmäytyminen.

Konfliktitilanteita ratkaistaessa virheet käännetään voimavaraksi ja riidat rakentaviksi ratkaisuiksi. Opitaan, että konflikti ei riko, vaan se rakentaa. Ei ole kiusaajaa, ei kiusattua. On pahaa oloa, on syitä ja seurauksia. On ratkaisuja, kun on tahtoa ja yhteistyötä. Ei rakenneta rooleja, vaan etsitään yhdessä ratkaisuja tukemalla jokaisen vahvuuksia ja hyviä ominaisuuksia. Huolehditaan seuranta ja mahdolliseen jälkikäsittelyyn ohjaaminen.

Toimintamalli perustuu moniammatillisen osaamisen hyödyntämiseen, oppilaiden osallistumiseen sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Yhdessä yhteistyöllä vahvistamme luottamuksen kulttuuria ja lisäämme sosiaalista yhdenvertaisuutta.

Meidän hyvä fiilis

Yhteisön hyvinvoinnin edellytys on hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri. Yhdessä sovitut säännöt tuovat turvaa ja lisäävät luottamusta.

Luottamuksen kulttuuri syntyy arjen arvostavan kohtaamisen kautta kaikkia osallistamalla ja vahvistuu myötätuntoisessa ilmapiirissä.

Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli yhdenvertaistaa eri yksiköiden käytänteet kiusaamisen ehkäisemiseen ja konfliktien ratkaisemiseen.

Lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka, joka ohjaa keskittymään vahvuuksiin ja vahvistaa hyväksyvää ja myönteistä ilmapiiriä.

Jokaisella yksiköllä on Yhdessä yhteistyöllä-tiimi. Tiimi vastaa Yhdessä yhteistyöllä –toimintamallin käynnistämisestä ja sen sisällyttämisestä koulun suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Yhdessä yhteistyöllä -toimintamallin tärkeänä tehtävänä on lisätä kaikkien osallisuutta sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Toimintamalli käsitellään vuosittain yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, sekä käydään läpi oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Toimintamallista tiedotetaan oppilaiden huoltajia.

Koulun suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sisältyvät seuraavat yhteiset periaatteet:

  • Miten yhteisöä vahvistetaan positiivisen pedagogiikan menetelmin?
  • Miten kehitetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja?
  • Miten huolehditaan jatkuvasta ryhmäyttämisestä?
  • Miten oppilaiden osallisuutta koulun ja luokan toimintakulttuurin rakentumisessa edistetään?
  • Miten yhteinen luottamus ja vuoropuhelu koulun aikuisten ja oppilaiden välillä vahvistuu?
  • Miten toteutetaan välittömän puuttumisen periaatetta?
  • Miten kotien osallisuutta koulun toimintakulttuurin rakentumisessa edistetään ja mahdollistetaan?
  • Yhdessä yhteistyöllä –toimintamallin mukainen konfliktien ratkaisumalli käytössä.
  • Oppilaiden kouluhyvinvoinnin kokonaistilanteen arviointi ja seuranta.

Konfliktien ratkaiseminen

Yhdessä yhteistyöllä-toimintamallin kiusaamisen ja konfliktien ratkaisumalli kaaviona. Löytyy sivun reunasta linkkinä toimintamallin tiedostoon.

Jälkikäsittely

Jälkikäsittelyn tarkoitus on konfliktien ratkaisemisen jälkeen varmistaa, että konfliktitilanne on henkilökohtaisesti käsitelty myös tunnetasolla.

Jälkikäsittely hoidetaan Mitä kuuluu? –keskustelun avulla. Oppilas käy keskustelun koulun sisäisesti sovitun henkilön kanssa.

Tarvittaessa ohjataan hoidollisen avun piiriin.