Tervetuloa Ruutipuiston koulun sivuille!

Ruutipuiston koulu on sairaalakoulu ja yksi Seinäjoen kaupungin kouluista. Koulun palveluita tarjotaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Ruutipuiston koulussa järjestetään opetusta ja pedagogista kuntoutusta sekä ohjataan ja konsultoidaan koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Sairaalaopetus on perusopetuslakiin perustuvaa toimintaa, jonka mukaan sairaalassa olevalle lapselle ja nuorelle on järjestettävä opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Sairaalaopetus on opetusta, joka vastaa vaativan monialaisen tuen tarpeisiin.

Oppilaan sairaalaopetuksen paikka määräytyy erikoissairaanhoidon potilasalueen mukaisesti, ja tämän vuoksi Ruutipuiston koulu palvelee kaikkia Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta tulevien kuntien peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Opetusta tarjotaan niille lapsille ja nuorille, joilla on erikoissairaanhoidon kontakti joko osastolla tai psykiatrian poliklinikalla.

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole tämän tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. (PoL 4 a §)

Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (PoL 3 §, 2 mom)

Sairaalakoulun oppilaaksioton yhteydessä jokaiselle oppilaalle tehdään päätös Erityisistä opetusjärjestelyistä terveydellisin perustein. (PoL 18§, 3 mom)

Ruutipuiston koulu Mahdollisuuksien talossa