Perusopetukseen valmistava opetus (VALO)

Suurin osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista osallistuu perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Valmistava opetus on tarkoitettu vasta maahan tulleille oppilaille sekä sellaisille Suomessa syntyneille tai alle kouluikäisinä Suomeen tulleille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joilla ei puutteellisen suomen kielen taidon vuoksi ole vielä edellytyksiä opiskella perusopetuksen ryhmissä.

Valmistavan opetuksen tehtävänä on luoda oppilaalle turvallinen oppimisympäristö, joka antaa hänelle mahdollisuuden tutustua ja sopeutua suomalaiseen kouluun, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Valmistavassa opetuksessa oppilas saa kielelliset, tiedolliset, sosiaaliset ja työskentelyn perusvalmiudet eteenpäin siirtymistä varten.

Opetuksessa painotus on ennen kaikkea suomen kielen, ja mikäli mahdollista, myös lapsen oman äidinkielen kehittämisessä. Opetusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon oppilas kokonaisvaltaisesti. Vähän, tai ei lainkaan koulua käyneiden maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen tavoitteet tulee asettaa siten, että oppilas saa omalta tasoltaan lähtevää opetusta.

Oppilas opiskelee valmistavan opetuksen ryhmässä yleensä noin yhden lukuvuoden. Valmistavan opetuksen alkaessa kartoitetaan oppilaan tarpeet, ja aivan alussa oppilas opiskelee vahvasti valmistavan opetuksen opettajan johdolla valmistavan opetuksen luokassa. Jokaisella valmistavan opetuksen oppilaalla on kuitenkin alusta asti myös luokkapaikka yleisopetuksen luokalla, ja heti, kun se on kielitaidon ja oppilaan muiden valmiuksien kannalta mahdollista, oppilasta integroidaan yleisopetuksen ryhmään ainakin taito- ja taideaineissa. Muihinkin perusopetuksen oppiaineisiin integrointi voi olla mahdollista jo varhaisessakin vaiheessa.
Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös inklusiivisesti esimerkiksi esiopetuksessa tai perusopetuksen 1. luokan ryhmän mukana oppilaan omassa lähikoulussa.

Lukuvuonna 2023–2024 seuraavissa kouluissa on valmistavan opetuksen ryhmät:

  • Lintuviidan koulu
  • Marttilan koulu
  • Seinäjoen yhteiskoulu
  • Seinäjoen lyseo
  • Pruukin yhtenäiskoulu
  • Kivistön koulu

Perusopetuksessa

Valmistavan opetuksen jälkeen maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat muiden oppiaineiden lisäksi erillistä suomi toisena kielenä -opetusta, oman uskonnon opetusta ja mahdollisesti myös oman äidinkielen opetusta (jälkimmäiset mahdollisia jo valo-aikana). Maahanmuuttajaoppilaat ovat oikeutettuja normaaliin tuki- ja erityisopetukseen sekä kuusi ensimmäistä opiskeluvuottaan myös valtioavusteiseen maahanmuuttajien tukiopetukseen. Joskus oppilaan opiskelua täytyy tukea erityisen vahvasti.

Katsomusaineet ja oman uskonnon opetus

Perusopetuksessa (1.-9lk) katsomusaineiden opetus toteutetaan vuosiluokittain. Jokainen oppilas saa oman katsomuksensa mukaista opetusta. Arviointi tapahtuu oman katsomusaineen tavoitteiden perusteella. Oppilaat saavat oman uskonnon opetusta joko etä- tai lähiopiskeluna.

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan perusopetusta täydentävänä opetuksena mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta. Opetuksen alkaessa täytyy ryhmässä olla vähintään neljä oppilasta.