Kenelle

Nuorten Startti on suunnattu nuorille, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa tai muuta mielekästä toimintaa. Starttiin ohjaudutaan Seinäjoen työllisyys- ja eri nuorten tukipalvelujen kautta. Lisäksi nuori voi itse ottaa yhteyttä Startti-ryhmän ohjaajiin Heliin tai Päiviin. Starttiin ei ole erillisiä hakuaikoja, vaan sinne voi hakeutua milloin tahansa. Vapaina olevia paikkoja voi tiedustella ohjaajilta. Teemme jokaisen kohdalla yksilöllisen sopimuksen ja suunnitelman.

Nuorten Startti

Nuorten Startin toiminta on suunnattu 18-29-vuotta täyttäneille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille. Nuorten Startti tarjoaa ryhmä- ja yksilövalmennusta. Toiminnan päämääränä on lisätä osallistujien voimavaroja ja arjentaitoja opiskelu- ja/tai työmahdollisuuksien saavuttamiseksi.

Nuorten Startin osallistujien tarpeet ja odotukset kartoitetaan haastattelun ja valmennussuunnitelman avulla. Keskustelun yhteydessä osallistuja asettaa kolme päätavoitetta Nuorten Startti-toiminnalleen. Toimintajakson aikana nuoren tarpeiden ja toiveiden pohjalta käydään henkilökohtaisia keskusteluja ja arvioidaan tavoitteisiin pääsemisen keinot ja menetelmät ja mahdollinen aikataulutus konkreettiselle ”askelten ottamiselle”, välitavoitteiden saavuttamiseksi.

Osallistujien ohjaus omien voimavarojen äärelle tapahtuu luovan tekemisen ja toiminnan kautta. Kädentaidot ja monipuolinen taidetyöskentely herättelevät ja vahvistavat itsetuntemusta, tunteiden tunnistamista, sosiaalisia taitoja sekä omien tavoitteiden saavuttamista. Retkeilyn ja luonnossa liikkumisen myötä osallistujat saavat kokemusta yhdessä tekemisestä ja toimimisesta.

Nuorten Startti tarjoaa aktiivista työpajatyyppistä toimintaa kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin, neljä tuntia kerralla. Toiminta- ja työpajapäivien lisäksi nuorilla on mahdollisuus saada henkilökohtaisiin tarpeisiin liittyviä palveluja, kuten keskusteluaikoja, asiointikäyntejä ja –puheluja, opiskelutukea, harrastustoimintaan tutustumisia, työpaikkaan tutustumisia, asumisjärjestelyihin liittyvää tukea ja moniammatillisia neuvotteluaikoja.

Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta on Nuorten Startin osallistujille avointa ja lähes maksutonta. Osallistujat saavat halutessaan uraohjausta kansalaisopiston ohjauspalvelun toimesta. Yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.

Askeleittain

Nuorten Askeleittain toiminta on jatkokurssi aktiivisesti osallistuneille Startti-ryhmän nuorille. Askellukset vievät päämäärätietoisemmin kohti opiskelu- ja työmahdollisuuksien saavuttamista.

Askeleittain toiminnassa korostuu ryhmävalmennus. Sosiaalisia kykyjä, itsetuntemusta ja tunne-elämän taitoja kartutetaan ja vahvistetaan toiminnallisin keinoin erilaisissa työpajatyöskentelyissä ja monipuolisin poikkitaiteellisin menetelmin. Arjen aktiviteetteja lisätään toimintapäivien rinnalle.

Yksilövalmennuksen kautta nuori saa syvyyttä ja varmuutta arjenhallintaansa vahvistaen omaa aloitekykyä ja uuden urapolun löytämistä asettamalla itselleen tavoitteet, joita kohti hän etenee oman valmentajan ja kansalaisopiston ohjauspalvelun turvin.

Askeleittain ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa neljä tuntia kerralla. Peruslähtökohtana on, että nuori sitoutuu toimintaan ja löytää säännöllisen arkirytmin. Itsetuntemuksen löytämisen kautta nuoren itseluottamus kasvaa ja siten rohkeus uuden askeleen ottamiseen mahdollistuu. Osana hanketta: Toiminnallisia polkuja työelämään (OPH).

Ohjaajat

Nuorten Startin ja Askeleittain ohjaajina toimivat Seinäjoen kansalaisopiston projektityöntekijät Heli ja Päivi.

kaksi ihmistä ulkona, taustalla näkyy iso valkoinen rakennus
Heli ja Päivi Kansalaiskampuksen edessä

Orava Heli

projektityöntekijä , Kansalaisopisto

Laurila-Järvinen Päivi

projektityöntekijä , Kansalaisopisto

Nuorten Startti on Seinäjoen kansalaisopiston ja Seinäjoen nuorisopalveluiden ylläpitämää toimintaa.

Askeleittain on OPH:n rahoittaman Toiminnallisia polkuja työelämään -hankkeen ryhmätoimintaa.

opetushallitus rahoittaa -logo
aluehallintovirasto -logo