Opetussuunnitelma

Niemistön koulussa noudatetaan Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Koulun oma opetussuunnitelma täydentää kaupungin opetussuunnitelmaa, ja se on opetus- ja kasvatustyön kehittämisen työkalu opettajille. Opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2016 alkaen.

Kuntien ja koulujen opetussuunnitelmissa on asetettu linjaukset tulevien vuosien oppimiselle ja koulutyölle. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena koulupäivänä. Jokaisen huoltajan on tärkeää tutustua lapsensa koulun opetussuunnitelmaan. Sen myötä huoltaja voi paremmin tukea lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä, ja osallistua myös koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön kanssa.

Liikunnallistamisuunnitelma

Tästä linkistä pääset tutustumaan Niemistön koulun liikunnallistamissuunnitelmaan:

Yhdessä yhteistyöllä toimintamalli

Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013

Toimintamalli ohjaa arvostavaan kohtaamiseen sekä konfliktien rakentavaa ratkaisemiseen. Yhdessä yhteistyöllä vahvistamme luottamuksen kulttuuria sekä lisäämme sosiaalista yhdevertaisuutta.

Toimintamalli perustuu moniammattillisen osaamisen hyödyntämiseen, oppilaiden osallistamiseen sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Sivun alalaidan linkistä löydät tietoa Seinäjoen kaupungissa käyttöön otetusta Yhdessä yhteistyöllä toimintamallista. Ohessa tarkempaa tietoa Niemistön koulun Vastuun portaista sekä toimintasuunnitelma kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan varalle.

Järjestyssäännöt

Seinäjoella kaikilla perusopetuksen kouluilla on yhteiset järjestyssäännöt. Oppilaita kasvatetaan ja ohjataan koulun arjessa yhteistyöhön, yhteiseen vastuunottoon ja huolenpitoon. Pedagogisin ratkaisun sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset turvallisen oppimisympäristön rakentumiselle. 

Järjestyssäännöt edistävät koulun järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat yleisiä koulussa noudatettavia käyttäytymissääntöjä. Rehtorin ja opettajan tulee puuttua lainvastaiseen käyttäytymiseen, vaikka järjestyssäännöissä ei asiasta erikseen määrättäisikään. 

Järjestyssäännöt eivät saa poiketa lain määräämistä säännöksistä. Niihin ei voida kirjata kurinpitokeinoja eikä turvatoimia, jotka eivät perustu lakiin. Opiskelua koskeva lainsäädäntö ja järjestyssäännöt ovat velvoittavia, eli niitä on noudatettava. Koulun järjestyssääntöjä sovelletaan koulupäivän aikana. 

Perusopetuksen yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi kouluja ohjeistetaan täydentämään järjestyssääntöihin omia suosituksiaan sekä henkilöstöä että oppilaita osallistavalla prosessilla. Järjestyssääntöjen lisäksi jokaisella koululla on opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman ohjeiden mukaisesti pelastussuunnitelman liitteenä suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta, syrjinnältä ja häirinnältä sekä toiminnasta äkillisissä kriiseissä tai uhka- ja vaaratilanteissa. Jokaisella koululla on myös opetussuunnitelmassa ohjeistetulla tavalla laadittu koulukohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Järjestyssäännöt tulevat voimaan 1.1.2024. Opetuksen järjestäjän laatimat järjestyssäännöt tarkistetaan säännöllisesti. Tarkistamisen tarvetta arvioidaan lukuvuosittain.

Seinäjoen perusopetuksen järjestyssäännöt