Seinäjoen kansalaisopistolla kehitetään toimintaa ja koulutusta jatkuvasti yhteistyössä moniammatillisen oppilaitosverkoston ja sidosryhmien kanssa. Hanketoiminta perustuu kaupungin ja Seinäjoen kansalaisopiston strategiaan ja näissä linjattuihin vahvuuksien korostamiseen ja kehittämiskohteiden työstämiseen. Toiminnan ja koulutuksen laadun kehittämisessä erilaiset ja monipuoliset hankkeet ovat merkittävässä roolissa. Hankkeita toteutetaan eri rahoituskanavilla laajassa sidosryhmätyössä ja eri koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Hanketoimintamme painopisteet

  • Ohjaava opisto -toimintamalli
  • Matalan kynnyksen palvelut
  • Yhteisöllinen oppiminen
  • Yksilöllinen ohjaus
  • Aktiiviset opiskelijat
  • Kuntalaisten osallistaminen

Käynnissä olevat hankkeet

Moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä

Henkilöstökoulutushanke, joka tarjoaa kohderyhmälle räätälöityä koulutusta moninaisuuden ja syrjimättömyyden teemoista vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle. Hankekausi jatkuu kevääseen 2024.

Hanke on opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke.

opetushallitus rahoittaa -logo

Vitale Johanna

projektikoordinaattori , Kansalaisopisto

MOPO-hanke

Hankkeen kohderyhmää ovat aikuiset, jotka haluavat vahvistaa perustaitojaan (mm. digitaidot, matemaattiset taidot, kieli- ja viestintätaidot) sekä maahanmuuttajat, jotka haluavat oppia lisää suomen kieltä ja jotka eivät enää kuulu kotoutumisohjelman piiriin. Osallistujille laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet ja oppiminen tapahtuu monipuolisin menetelmin.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

opetus- ja kultturiministeriön logo

Vitale Johanna

projektikoordinaattori , Kansalaisopisto

Osaamispilotti

Hankkeen tavoitteena on kehittää osaamisperusteisesti kuvattuja opintopistekursseja ja tuoda osaamisperusteisuus osaksi jokapäiväistä suunnittelu- ja opetustyötä. Opintopistekursseilla opiskelijoiden on mahdollista saada opintopisteitä, joiden avulla kansalaisopistossa saavutettu osaaminen on helpompi tehdä näkyväksi.

Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Pohto Anne

projektikoordinaattori , Kansalaisopisto

Yksilöllisesti eteenpäin

Kohderyhmä:
Nuoret eläkeläiset (18–29-vuotiaat)

Tavoite

  1. Saadaan nuoret pois kotoa. Vahvistetaan heidän hyvinvointiaan ja perustaitojaan.
  2. Autetaan nuorten itseluottamuksen rakentamisessa. Edistetään heidän minäpystyvyyttään ja tuetaan vahvuuksia. Aktivoidaan ja autetaan tulevaisuuden rakentamisessa.
  3. Parannetaan nuorten työmarkkina-asemaa. Kehitetään digi-, viestintä-, kieli- ja työnhakutaitoja.
  4. Tuetaan nuoria jatkopolun löytämisessä. Jos se on tarkoituksenmukaista, tavoitellaan eläkepäätöksen purkamista. Ohjataan ja tuetaan nuorta työmarkkinoille tai opintoihin.

Toteutustapa
Palvelu tarjotaan Seinäjoen kansalaisopistolla. Osallistujia otetaan syksystä 2023 lähtien vuoden 2024 loppuun saakka. Aluksi keskeisimmät valmennussisällöt ovat arjenhallinta- ja hyvinvointitaitoja. Nuori saa henkilökohtaista ohjausta ja tukea tunnistaa omat vahvuusalueensa ja mielenkiinnon kohteensa. Niiden löytämisen myötä edetään askel kerrallaan työmarkkina-aseman vahvistamisessa. Nuorille luodaan oma palvelumalli olemassa oleviin ryhmiin ja toimintamuotoihin, joita ovat Nuorten Startti ja Askeleittain ryhmä.

Hanke on Opetushallituksen rahoittama hanke.

Uurtimo Yrjö

projektikoordinaattori , Kansalaisopisto

Orava Heli

projektityöntekijä , Kansalaisopisto

Laurila-Järvinen Päivi

projektityöntekijä , Kansalaisopisto

Kestävä kansalaisopisto

Hankkeen tavoittena on sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen arvojen edistäminen kansalaisopiston toiminnassa ja koulutuksessa. Hanke on Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke.

Päättyneet hankkeet

Toiminnallisia polkuja työelämään / Työllistämö jatkohanke

Hankkeen kohderyhmänä ovat täysi-ikäiset työttömät työnhakijat. Hankkeen tavoitteena on osallistujien osaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen, tulevaisuususkon vahvistaminen ja työllistymisen väylän löytäminen. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Työllistämö

Työllistämö on suunnattu työttömyysuhan alaisille, työttömille sekä työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille. Työllistämössä tuetaan ohjautumista koulutukseen ja työelämään hakeutumista. Työllistämö on Opetushallituksen rahoittamaa toimintaa.

Kansalaisopo

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kansalaisopo -hanke.

Positiivinen porttiteoria -Laatu- ja kehittämishanke 2020-2021

Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on madaltaa kaupunkilaisten kynnystä osallistua kansalaisopiston toimintaan erilaisten avointen workshoppien, kerhojen ja avoimen kahvilatoiminnan ja tapahtumien avulla. Hanke oli Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke.

Kokeillaan ja opitaan yhyres! -laatu- ja kehittämishanke 2019-2021

Hanke oli Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke.