Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen ja kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. Vuorovaikutustaidolla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille.

Kansainvälisyyden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä erilaisista kulttuureista ja elämäntavoista.

Monikulttuurisuuskasvatuksella ja globaalikasvatuksella pyritään edistämään kansojen ja kulttuurien välistä yhteistyötä sekä suvaitsevaisuutta.

Kansainvälistyminen, monikulttuurisuus- ja globaalikasvatus ovat olennainen osa kasvatustehtäväämme ja kiinteä osa opetussuunnitelmien käsitystä laaja-alaisesta osaamisesta. Kansainvälinen osaaminen ei ole pelkästään kielitaitoa tai eri kulttuurien tuntemusta, vaan se pohjautuu yksilön laaja-alaiselle osaamiselle (ajattelu ja oppiminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, osallistaminen ja vaikuttaminen) Niinpä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kansainvälistymiseen liittyvät toiminnot ja pyrkimykset nivoutuvat aina osaksi laajempaa kokonaisuutta.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa monikulttuurisuus näkyy siten, että lapset, opettajat, lasten vanhemmat sekä varhaiskasvatuksen muu henkilökunta tulevat yhä useammasta erilaisesta kulttuuritaustoista. Monimuotoisuus vaatii taitoa oppia ja iloita omasta monimuotoisuudesta sekä hyödyntää näitä elementtejä osana omaa toimintaamme.

Jokaisen varhaiskasvatuksen yksikön/päiväkodin kansainvälistymisen lähtökohdat ovat erilaiset kuten tavoitteetkin. Tämän strategian avulla päiväkodit voivat itse luoda tavoitteensa kansainvälistymisen työlleen.

Tasoja on kolme: NOJATUOLI-, PAKETTI- JA OMATOIMIMATKAAJA

Edetäkseen alemmalta tasolta ylemmälle tulee luonnollisesti alempien tasojen kuvausten toteutua.

Jokaisen päiväkodin oletetaan lähtevän vähintään NOJATUOLIMATKAAJAN tasolta.

Nojatuolimatkaaja

Nojatuolimatkaaja kansainvälistyy omassa ympäristössään. Päiväkoti on tietoinen lasten ja henkilökunnan kielitaustoista. Päiväkodissa järjestetään kansainvälisiä hetkiä ja kutsutaan lasten vanhempia kertomaan kulttuureistaan. Tällä tasolla oleva päiväkoti hyödyntää lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja huomioi toiminnassaan erilaisia kansainvälisiä teemapäiviä. Päiväkodissa rohkaistaan tutustumaan vieraisiin kieliin ja kulttuureihin. Kansainvälisyys huomioidaan ja kirjataan varhaiskasvatusyksiköittäin esiopetuksen vuosisuunnitelmaan sekä ryhmävasuihin.

Esimerkiksi

 • Päiväkodin seinällä voi olla niiden maiden lippuja, sanoja, tervehdyksiä, karttoja yms., mistä lapset ovat kotoisin.
 • Pyydetään vierailulle lasten vanhempia kertomaan omista kulttuureistaan.
 • Lapsi voi opettaa toisille omaa äidinkieltä.
 • Juhlistetaan lasten oikeuksien ja YK:n päivää (kts. kansainvälisten päivien vuosikello)
 • Opetellaan vieraskielisiä, tervehdyksiä, lauluja ja loruja.
 • Kansainvälinen musiikki
 • Kulttuureista ja kielistä kertovia lastenkirjoja voi lukea yhdessä.

Pakettimatkaaja

Pakettimatkaaja tutustuu ja etsii tietoa päiväkodin ulkopuoleltakin. Päiväkodille voidaan kutsua kansainvälisiä vieraita. Tutustutaan eri maiden lapsiin hyödyntäen www-sivustoja, kuten Etwinning-sivusto (www.etwinning.net)

Esimerkiksi

 • Kansainväliset opiskelijat eri oppilaitosten kautta.
 • Päiväkodilla on kansainvälisistä asioista vastaava henkilö.
 • Päiväkoti järjestää kansainvälisen teemapäivän/-juhlan
 • Lasten kanssa voi tehdä vieraiden maiden ruokia
 • Eri taiteenlajit huomioidaan myös kansainvälisestä näkökulmasta
 • Eri aiheiset ympäristöt, kuten kiinalainen huone yms.

Omatoimimatkaaja

Päiväkoti on aktiivinen ja luo omia projekteja sekä hankkeita. Omatoimimatkaaja ideoi ja toteuttaa kansainvälisiä projekteja muiden toimijoiden kanssa. Päiväkoti tekee kansainvälistä yhteistyötä verkossa. Monikulttuurisuus ja kansainvälistäminen ovat luonteva osa päiväkodin suunniteltua toimintaa ja arkea.

Esimerkiksi

 •  Ystävyyspäiväkodit ulkomailla
 •  Rahoituksia erilaisiin projekteihin (esim. Erasmus)
 •  Henkilökunta osallistuu kansainvälisyyteen liittyvään koulutukseen
 •  Päiväkoti voi ottaa kummilapsen
 •  Monikielisyys tulee päiväkodin toiminnassa esille useasti.

Hyödyllisiä kansainvälisyyskasvatusta tukevia verkkosivuja:

 • www.etwinning.net/fi/pub/index.htm Yhteiseurooppalainen ilmainen verkkoalusta, jonka avulla voi etsiä yhteistyökumppaneita ja solmia kontakteja eurooppalaisten päiväkotien ja esikoulujen kanssa.
 • www.mokamera.com Ladattavissa uusi  kieltenopetuspeli Moka Mera Lingua Androidille sekä iOS-laitteille. Se on kotimainen, turvallinen, ilmainen, hauska, ei sisällä mainoksia, eikä kerää pelaajasta pelitietoja. Sovellus on suunnattu n.  3-7 –vuotiaille lapsille.
 • www.oph.fi Opetushallitus voi tukea päiväkoteja kansainvälisissä hankkeissa Erasmus+ -rahoitusohjelmien kautta.
 • www.unicef.fi Unicef on YK:n lastenjärjestö, ”jokaiselle lapselle maailmassa”.
 • www.lapsenoikeudet.fi Materiaalia lapsen oikeuksien päivän 20.11. toteuttamiseen.
 • www.maailmankoulu.fi Maailmankoulu on globaalikasvatuksen resurssikeskus opettajilta opettajille. Se toimii linkkinä kansalaisjärjestöjen ja ammattikasvattajien välillä.
 • www.globaalikasvatus.fi Globaalikasvatuksen vinkkipankista löytyy lukuisia ideoita siihen, miten globaalikasvatusta voi toteuttaa käytännössä. Vinkkeihin on koottu järjestöjen tuottamia materiaaleja ja opetusmenetelmiä globaalikasvatuksen teemoista.
 • www.kulttuurinvuosikello.fi  Materiaaleja ja vinkkejä kasvattajille kulttuurisen kestävyyden saavuttamiseksi, ulkoasianministeriön tukema sivusto.

Kansainvälisiä opiskelijoita päiväkotiin:

 •  Seamkista kansainvälisiä opiskelijoita voi kysyä päiväkotivierailulle
 • Sedun englanninkielisen lähihoitajakoulutuksen opiskelijoita varattavissa harjoittelujaksolle