Seinäjoen Yhteiskoulussa toimivat peruskoulun ylimmät luokat (7–9).
Koulun arvoja ovat hyvä perusopetus, turvallisuus, viihtyisyys sekä
osallisuus.
Kaikessa koulun toiminnassa ja ihmissuhteissa vaalitaan toisen ihmisen
kunnioittamista.

Koulun verkkosivuilta löydät tietoja koulun toiminnasta, henkilökunnasta ja yhteystiedot.

TIEDOKSI

Hyvät 6.-luokkalaiset vanhempineen!

Koulumme tutustumisilta joudutaan tänäkin vuonna järjestämään etänä. Teamsissa.
Lähetys tapahtuu koululta torstaina 27.1. kello 18.30-19.30.
Ohessa liitteenä kutsu ja linkki tapahtumaan

Linkit

https://bit.ly/3EPVoDS

tai

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBhYWU1YjktNTVlZC00YzMwLTkyNDgtYzc3YzI3NGJjOGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208971b5d-0e4e-4995-8c14-4479f749f223%22%2c%22Oid%22%3a%22d3a58dac-700a-425b-b628-a60044be240f%22%7d