Yrittäjämäinen toimintatapa Seinäjoella on osa koulujen arkea. Se on yksi maakunnallisen opetussuunnitelman painopistealueista. Peruskoulussa keskeinen näkökulma on siinä, miten oppilaat ja opettajat toimivat yrittäjämäisen toimintatavan periaatteiden mukaisesti. Yrittäjämäistä oppimista on hyvien opiskelutaitojen omaksuminen, aktiivisuus ja laaja-alainen osaaminen monipuolisessa oppimisympäristössä.

Opettajien yrittäjämäistä toimintaa ohjaa ja kannustaa kouluille laadittu toimintamalli. Koulujen yrittäjämäisen toimintatavan käytänteissä saa kuitenkin näkyä kunkin koulun omat vahvuudet sekä erityispiirteet, mikä vahvistaa myönteisen yrittäjämäisen ilmapiirin kehittymistä ja vakiintumista kouluilla. Koulujen yrittäjämäisestä asenteesta kertoo muun muassa kaupunkiin saadut maamme ensimmäiset yrittäjyyskasvatuksen laatuleimat.

Opettajilla ja rehtoreilla on mahdollisuus 1-2 päivän mittaiseen TET -jaksoon. Työelämään tutustuminen antaa virikkeitä omaan opetustyöhön sekä mahdollisuuden päivittää tietoja tämän päivän työelämän tarpeista.

Yrittäjämäinen toimintatapa oppiaineena

Maakunnallisessa  opetussuunnitelmassa on linjattu, että yrittäjämäinen toimintatapa on yhteinen oppiaine 7. luokalla. Tämä on ainutlaatuista koko Suomessa. Tunneilla tutustutaan muun muassa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakenteisiin sekä ammatteihin. Tavoitteena on tukea oppilaiden omien vahvuuksien löytämistä työelämän näkökulmasta ja tukea oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on kykyä ja halua ottaa vastuuta omasta elämästään sekä ympäristöstään.

Oppilaita istuu nurmella perkaamassa puolukoita.

Pruukin yhtenäiskoulun oppilaita yrittäjämäinen toimintatapa oppitunnilla

Yrittäjyyskasvatusfoorumi

Yrittäjyyskasvatusfoorumi on monialainen verkosto, joka kattaa toimijat varhaiskasvatuksesta aina ammattikorkeakouluun saakka sekä työelämän vaikuttajista; niin yrittäjistä kuin työntekijöistäkin. Foorumin tehtäviin kuuluuvat yrittäjämäisen toimintatavan kehittäminen yli kouluasteiden sekä synnyttää verkostoja koulujen/oppilaitosten sekä yrittäjien ja muiden työelämätoimijoiden välille.

Perusopetuksen työelämäyhteistyö

Työelämään tutustuminen on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja laaja-alaista osaamista. Koulujen työelämäyhteistyö julkisen sektorin, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa tuo kouluun käytännön ulottuvuuden, jolloin opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot voidaan liittää työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Työelämään tutustutaan jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Työelämäyhteistyö on erityisen tärkeää oppilaiden tulevaisuuden mahdollisuuksien ja urapolun hahmottamisen näkökulmasta.

Oppilaiden työelämään tutustumisen vakiintuneita käytänteitä:

  • vanhempien ammattiesittelyt
  • vastuualueiden hoito koululla esim. Keittiö –TET, välituntivälinelainaamo
  • Yrittäjän päivän –tapahtumat kouluilla
  • Toripäivät –myyntitapahtuma oppilaiden yrityksille ja projekteille
  • TET-jaksot ja –päivät
  • Yrityskylä-oppikokonaisuudet (6.- Ja 9.-luokkalaisille)
  • työelämän edustajien vierailut
  • työpaikkakäynnit
  • projektityöt

Yrittäjämäisen toimintatavan koordinointi ja kehittäminen Perusopetuksen yrittäjämäisen toimintatavan kehittämisestä ja toimintojen monipuolisesta edistämisestä vastaa koordinaattori/koordinaattorit yhdessä koulujen yrittäjämäisen toimintatavan vastuuopettajien sekä perusopetuksen johtajan kanssa. Tarvittaessa perustetaan pienempiä tiimejä tietyn aihealueen kehittämiseen.