Ruutipuiston sairaalakoulu tarjoaa ohjaus- ja konsultaatiopalvelua koko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Ohjaus- ja konsultaatiopalveluita tarjotaan ensisijaisesti niille perusopetusikäisille lapsille ja nuorille, joilla on kontakti erikoissairaanhoidon avo- tai osastohoitoon (lapsi- ja nuorisopsykiatria). Tarvittaessa konsultaatio on kuitenkin mahdollista kaikissa vaativaa monialaista tukea edellyttävissä oppilastilanteissa.

Konsultaatiopyynnön voi tehdä hoitava taho tai koulu. Ohjaus- ja konsultaatio täydentää olemassa olevia oppilashuollon palveluita. Konsultoiva opettaja tarvitsee huoltajilta suostumuksen lasta tai nuorta koskevien, konsultaation kannalta olennaisten tietojen saamiseksi sekä tiedonsiirtoa varten.

Koulun tilatessa konsultaatiopalveluita on tilaavan tahon varmistettava maksusitoumus omasta kunnasta. Seinäjoen kaupungin sisäiset konsultaatiot ovat tilaajalle maksuttomia. Lapsen tai nuoren huoltaja ei voi toimia palvelun tilaajana ja/tai maksajana.

Konsultaation tavoitteet ja toteutus

Ohjaus- ja konsultaatiotyön ensisijainen tavoite on tukea lapsen ja nuoren koulunkäyntiä omassa lähikoulussaan.

Yhteydenotto oppilaan lähikoulusta tapahtuu sairaalakoulun konsultoivalle erityisopettajalle. Hän on tarvittaessa yhteydessä erikoissairaanhoidon toimijaan. Toimijat yhdessä arvioivat mahdollisesti jalkautuvan työryhmän kokoonpanon. Niissä tilanteissa, joissa erikoissairaanhoidon toimijat ovat suorittamassa arvioinnissa lapsen / nuoren selviytymisestä koulutyöstä, syntyy tarve pedagogiseen tilanne arvioon, on mahdollista ottaa yhteys sairaalakoulun konsultoivaan erityisopettajaan.

Sairaalakoulun konsultoiva erityisopettaja toimii keskustelukumppanina ja apuna koululle, oppilaalle ja vanhemmille haastavimmissa tilanteissa ja neuvotteluissa. Hän on tarvittaessa konkreettisesti läsnä opetustilanteissa. Havaintoihin perustuen on mahdollista käydä työnohjauksellisia keskusteluja.

 • Oppilaan koulupolkuun liittyvä selvittelytyö.
 • Yhteyden pitäminen oppilaan lähikouluun, perusterveydenhuoltoon, lastensuojeluun.
 • Oppilasta koskevaan verkostotyöhön osallistuminen, sen kehittäminen sekä hoidon että lastensuojelun suuntaan.
 • Puhelinkonsultaatio.
 • Tiedon ja osaamisen jakaminen sairaalaopetuksen mahdollisuuksista.

Konsultaation periaatteita

 • Myönteinen lähestyminen
 • Reflektoivat työtavat
 • Ratkaisujen etsiminen
 • Ammatillisuus
 • Huomio vuorovaikutukseen
 • Työnohjauksellinen ote

Nivelvaiheet lähikoulun ja sairaalakoulun välillä

Sairaalaopetuksen tulonivel

Tarvittaessa tukena myös niille oppilaille ja heidän perheilleen, joilla ei vielä ole erikoissairaanhoidon kontaktia.

Sairaalaopetuksen paluunivel

Yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa suunnitellaan saattaen vaihto omaan kouluun.

Esimerkki omaan lähikouluun palaamisen nivelvaiheesta

 1. Oppilaan siirtyessä psykiatrian osastolta takaisin omaan kouluun, konsultoiva erityisopettaja toimii tukena koululle ja oppilaalle.
 2. Kouluun paluu aloitetaan suunnitelmallisesti.
 3. Järjestetään paluupalaveri koulun toimijoiden huoltajien, oppilaan ja konsultoivan erityisopettajan kanssa. Tarpeen mukaan kouluhoitaja on mukana.
 4. Käydään läpi ne asiat ja tilanteet, joista saattaa tulla ongelma, kun nuori aloittaa opinnot koulussa ja sovitaan menettelytavoista näissä tilanteissa.
 5. Konsultoiva erityisopettaja jää tarvittaessa oppilaan lähikoululle sovitun mittaiseksi ajaksi ja on oppilaan tukena yhdessä sovittavalla tavalla.
 6. Konsultoivan erityisopettajan asiantuntemusta hyödynnetään koululla kyseisinä päivinä myös siten, että hänelle laaditaan lukujärjestys, jonka mukaisesti opettajat voivat käydä työnohjauksellisia keskusteluja niin palautuvan oppilaan opetuksen järjestämisestä kuin muiden haastavien oppilaiden opettamisesta.

Ohjauksen ja konsultaation kustannukset

1. Avo- ja osastojaksolla olevat oppilaat

Ohjaus- ja konsultaatio sisältyy koulupäivämaksuun.

Seinäjoki
Ei koulupäivämaksua, oma koulu vastaa koulumatkakustannuksista.

Muut kunnat
Koulupäivämaksu 192,99€/pv 1.8.2020 alkaen, oma koulu/kotikunta maksaa oppilaan koulumatkat. Kotikunta voi järjestää matkat myös itse.
Koulupäivämaksuun sisältyy 1-2 seurantapalaveria tarvittaessa (Seinäjoen ulkopuolelle kilometrit laskutetaan kotikunnalta).

2. Konsultaatio

Seinäjoki
Maksutonta

Muut kunnat
Puoli päivää 100€ + kilometrikorvaukset
Koko päivä 200€ + kilometrikorvaukset

3. Koulupalaverit

Seinäjoki
Maksutonta

Muut kunnat
Puoli päivää 100€ + kilometrikorvaukset
Koko päivä 200€ + kilometrikorvaukset