Opetussuunnitelma ja arviointi sivulla kerrotaan Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmien kaupunkikohtaisista linjauksista ja arvioinnin perusteista.

Opetussuunnitelmat

Seinäjoen kaupungin opetussuunnitelmat

Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmat kertovat kaupunkikohtaiset linjaukset. Valtakunnallinen opetussuunnitelma antaa sille pohjan yhdessä eteläpohjalaisen opetussuunnitelman kanssa. Lisäksi jokainen ala- ja yläkoulu tarkentaa omassa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassaan koulukohtaisia asioita. Nämä koulujen opetussuunnitelmat löytyvät koulujen omilta nettisivuilta.

Esiopetuksen opetussuunnitelma www.seinajoki.fi/esiopetus

Eteläpohjalainen OPS 2016

Etelä-Pohjanmaalla opetussuunnitelmatyö kokosi eteläpohjalaiset kunnat yhteen tekemään maakuntatason opetussuunnitelmaa. Etelä-Pohjanmaalla 17 kuntaa osallistui tähän yhteistyöhön. Näin laaja yhteistyö opetussuunnitelman tekemisessä on maassamme ainutlaatuista.

Eteläpohjalaisessa opetussuunnitelmassa on päätetty esimerkiksi eteläpohjalaisesta arvopohjasta, yhteisestä tuntijaosta ja arvioinnin perusteista. Kaupunki- ja kuntakohtaiset opetussuunnitelmat tarkentavat edelleen tätä suunnitelmaa.

Eteläpohjalainen esiopetuksen opetussuunnitelma
Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma
Eteläpohjalainen lisäopetuksen opetussuunnitelma

Eteläpohjalaisen opetussuunnitelman tiivistelmät

Eteläpohjalaisen opetussuunnitelman tiivistelmät ovat luettavissa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen tallennuspalvelusta (epky.fi)

Oppimisen arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaan välistä vuorovaikutusta. Oppimista seurataan monipuolisen menetelmin. Arviointi perustuu tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arviointikeskustelut

Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja/huoltajat ja opettaja keskustelevat oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Opettaja täyttää arviointikeskustelulomakkeen, johon kootaan keskustelun keskeiset sisällöt.

Luokilla 1-4 arviointikeskustelun ajankohta on marraskuun ja viikon 5 välisenä aikana.

Välitodistus

Oppilaat saavat välitodistuksen viidennen ja kuudennen luokan syyslukukauden lopulla ja yläkoulussa jakson päättyessä. Arviointi on numeerista. Opettaja voi halutessaan tarkentaa numeroarviointia sanallisesti.

Lukuvuositodistus

Lukuvuositodistus on sanallinen luokilla 1-3. Lukuvuositodistuksessa arvioidaan äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, käyttäytyminen, kolmannella luokalla näiden lisäksi englanti. Arviointilauseisiin voi tutustua:

Neljännestä luokasta alkaen oppilas saa numeerisen lukuvuositodistuksen.

Päättöarviointi

Päättöarvioinnin tehtävä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Arvioinnin tuloksena annettava numeroarvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Päättöarviointi Seinäjoen yläkouluissa. Materiaalia päivitetään parhaillaan. Päivitetty tiedosto saatavilla syksyllä 2020.

Päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaalit oppiaineittain (oph.fi)

Formatiivinen arviointi

Formatiivinen arviointi on oppimisen aikana tehtävää ohjaavaa ja jatkuvaa arviointia.

Itse- ja vertaispalaute

Oppilas tekee monipuolista itsearviointia oppimisensa tueksi.

Koulussa annetaan myös vertaispalautetta, jossa oppilaat antavat palautetta sopivin muodoin toisille oppilaille.