Opetussuunnitelma ja arviointi sivulla kerrotaan Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmien kaupunkikohtaisista linjauksista ja arvioinnin perusteista.

Opetussuunnitelmat

Seinäjoen kaupungin opetussuunnitelmat

Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmat kertovat kaupunkikohtaiset linjaukset. Valtakunnallinen opetussuunnitelma antaa sille pohjan yhdessä eteläpohjalaisen opetussuunnitelman kanssa. Lisäksi jokainen ala- ja yläkoulu tarkentaa omassa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassaan koulukohtaisia asioita. Nämä koulujen opetussuunnitelmat löytyvät koulujen omilta nettisivuilta.

Esiopetuksen opetussuunnitelma www.seinajoki.fi/esiopetus

Eteläpohjalainen OPS 2016

Etelä-Pohjanmaalla opetussuunnitelmatyö kokosi eteläpohjalaiset kunnat yhteen tekemään maakuntatason opetussuunnitelmaa. Etelä-Pohjanmaalla 17 kuntaa osallistui tähän yhteistyöhön. Näin laaja yhteistyö opetussuunnitelman tekemisessä on maassamme ainutlaatuista.

Eteläpohjalaisessa opetussuunnitelmassa on päätetty esimerkiksi eteläpohjalaisesta arvopohjasta, yhteisestä tuntijaosta ja arvioinnin perusteista. Kaupunki- ja kuntakohtaiset opetussuunnitelmat tarkentavat edelleen tätä suunnitelmaa.

Eteläpohjalainen esiopetuksen opetussuunnitelma
Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma
Eteläpohjalainen lisäopetuksen opetussuunnitelma

Eteläpohjalaisen opetussuunnitelman tiivistelmät

Eteläpohjalaisen opetussuunnitelman tiivistelmät ovat luettavissa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen tallennuspalvelusta (epky.fi)

Oppimisen arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaan välistä vuorovaikutusta. Oppimista seurataan monipuolisen menetelmin. Arviointi perustuu tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arviointikeskustelut

Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja/huoltajat ja opettaja keskustelevat oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Opettaja täyttää arviointikeskustelulomakkeen, johon kootaan keskustelun keskeiset sisällöt.

Luokilla 1-4 arviointikeskustelun ajankohta on marraskuun ja viikon 5 välisenä aikana.

Välitodistus

Oppilaat saavat välitodistuksen viidennen ja kuudennen luokan syyslukukauden lopulla ja yläkoulussa jakson päättyessä. Arviointi on numeerista. Opettaja voi halutessaan tarkentaa numeroarviointia sanallisesti.

Lukuvuositodistus

Lukuvuositodistus on sanallinen luokilla 1-3. Lukuvuositodistuksessa kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet arvioidaan vähintään hyväksytty/hylätty. Laajemmin arvioidaan ainakin äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, käyttäytyminen, kolmannella luokalla näiden lisäksi englanti. Arviointilauseisiin voi tutustua:

Neljännestä luokasta alkaen oppilas saa numeerisen lukuvuositodistuksen.

Linkki 6. luokan lukuvuosiarvioinnin valtakunnallisiin, ainekohtaisiin kriteereihin,1.8.2023 alkaen OPH

Päättöarviointi

Päättöarvioinnin tehtävänä on määrittää, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppiaineille asetetut tavoitteet perusopetuksen päättyessä. Päättöarvioinnissa annettava numeroarvosana tai sanallinen arvio kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, joka on saavuttanut perusopetuksen koko oppimäärän tavoitteet vähintään arvosanan 5 edellyttämän osaamisen mukaisesti.

Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7–9 aikana osoitetun osaamisen perusteella suhteessa oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteereitä.

Linkki Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan Päättöarvioinnista on luvussa 6.8. Perusopetuksen päättöarviointi

Linkki päättöarvioinnin valtakunnallisiin, ainekohtaisiin kriteereihin, jotka ovat käytössä 1.8.2021 alkaen Opetushallitus perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit

Formatiivinen arviointi

Formatiivinen arviointi on oppimisen aikana tehtävää ohjaavaa ja jatkuvaa arviointia.

Itsearviointi ja vertaispalaute

Oppilas tekee monipuolista itsearviointia oppimisensa tueksi.

Koulussa annetaan myös vertaispalautetta, jossa oppilaat antavat palautetta sopivin muodoin toisille oppilaille.