Opetussuunnitelma

Halkosaaren koulussa noudatetaan Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Koulun oma opetussuunnitelma täydentää kaupungin opetussuunnitelmaa, ja se on opetus- ja kasvatustyön kehittämisen työkalu opettajille. Opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2016 alkaen.

Kuntien ja koulujen opetussuunnitelmissa on asetettu linjaukset tulevien vuosien oppimiselle ja koulutyölle. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena koulupäivänä. Jokaisen huoltajan on tärkeää tutustua lapsensa koulun opetussuunnitelmaan. Sen myötä huoltaja voi paremmin tukea lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä, ja osallistua myös koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön kanssa.

Liikkuva koulu

Halkosaaren koulu on liikkuva koulu. Tämän ohjelman tavoitteita ovat:

  • Aktiivisempi koulupäivä – hyvinvoiva koululainen
  • Liikettä vähintään tunti päivässä kaikille
  • Koulusta eväitä aktiiviseen elämäntapaan
  • Ruutuajan seuranta ja rajoittaminen
  • Terveet elämäntavat

Hyvinvointia yhteistyöllä

Halkosaaren koulun kiusaamisen ja syrjinnän estämisen käsikirjasta löydät koulumme toimintatapoja oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Seinäjoen kaupungissa toimitaan Yhdessä yhteistyöllä -toimintamallin mukaisesti ratkoessamme konfliktitilanteita.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden ja koko koulu- tai opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opiskelijoiden osallisuutta. Tavoitteena on myös turvata yksilökohtainen varhainen tuki kaikille sitä tarvitseville.

Opiskeluhuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä, jolla edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä hyvinvointialueen suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden tai opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kannustaen, tukien ja vaatien

Halkosaaren koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus suunnitelmalla pyritään tukemaan jokaisen oppilaan erilaisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Ohjaamme lapsia ymmärtämään erilaisuutta, moniarvoisuutta ja arvostamaan kaikkia lähimmäisiä.