Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Lisäksi kotihoidon tukea voidaan maksaa lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Lasten kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä

Seinäjoen kaupunki maksaa lasten kotihoidon tuen kuntalisää myös 1.1. – 31.12.2024 määrärahan puitteissa ja mikäli kuntalisän myöntämisehdot eivät muutu kesken vuotta.

Edellytykset kuntalisän maksamiselle ovat seuraavat:
1. Perheellä on oikeus lakisääteiseen lasten kotihoidon tuen hoitorahaan ja tulosidonnaiseen hoitolisään.
2. Perheessä on kaksi tai useampi alle kouluikäinen lapsi, joista vähintään yksi on alle 3- vuotias.
3. Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona ► ei saa käyttää kaupungin omia tai kaupungin tukemia varhaiskasvatuksen hoitopaikkoja.
* Kerhotoiminta ja esikoulu eivät estä kuntalisän saamista eikä myöskään lapsen osallistuminen Raviskan leikkipuiston toimintaan
4. Hoitava vanhempi jää vakinaisesta työstä hoitovapaalle ja on oikeutettu palaamaan työhön hoitovapaan päätyttyä tai on jäänyt äitiyslomalle tai hoitovapaalle määräaikaisen työ- tai virkasuhteen aikana ja hänellä on työttömyyspäivärahaan oikeuttava työhistoria.
5. Toisen vanhemmista tulee olla työssä tai päätoiminen opiskelija ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Tuen määrä

– Nuorimmasta lapsesta saman suuruinen kuin lakisääteisen lasten kotihoidon tuen hoitolisä korotettuna 10 %:lla.
– Perheen muista kotihoidon tuen hoitorahaan oikeuttavista lapsista 50 euroa/lapsi/kk

Muuta huomioitavaa
Perheen tulee ilmoittaa vanhempainrahakauden ulkopuolella pidettävän isyysrahakauden ajankohta. Isyysrahakauden aikana ei voi saada kuntalisää.

Etuutta ei makseta 30 päivää lyhyemmältä ajalta.

Kuntalisää voidaan myöntää 6 kk takautuvasti. Tarvittaessa hakemusta voi täydentää puuttuvilla liitteillä jälkikäteen.

Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lisäksi perhe voi saada yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta.