Yksityinen perhepäivähoito on kunnallisen perhepäivähoidon tapaan pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Lapsiryhmässä voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esikoulu- tai kouluikäinen lapsi perhepäivähoitajan omat lapset mukaan luettuna.

Yksityinen perhepäivähoitaja toimii varhaiskasvatuslain mukaisesti ja toteuttaa varhaiskasvatusta valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Seinäjoen kaupungissa on laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma Meirän vasu, joka määrittelee miten varhaiskasvatus kaupungissamme järjestetään ja toteutetaan.

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Yksityinen perhepäivähoitaja laatii jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelman. (Varhaiskasvatuslaki 7 a § (580/2015))

Salassapito

Yksityinen perhepäivähoitaja on lain mukaan vaitiolovelvollinen lapsen ja perheen asioissa. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun palvelu on päättynyt.

Hoitomaksut ja yksityisen hoidon tuki

Yksityinen perhepäivähoitaja määrittelee päivähoitomaksunsa. Yksityiseen perhepäivähoitoon voi saada yksityisen hoidon tukea.

Hoitolapsen huoltajat hakevat yksityisen hoidon tuen Kelalta lomakkeella WH1 tai sähköisesti Kelan asiointipalvelun kautta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys päivähoidon tuottajasta. Hoitaja täyttää Kelan lomakkeen WH2. Liitteeksi tarvitaan myös kunnan hyväksyntä hoitajasta. Hoitaja voi ilmoittaa lomakkeen tiedot myös Kelan asiointipalvelussa.

Päätös yksityisen hoidon tuesta tulee niin vanhemmille kuin hoitajallekin. Tuki maksetaan suoraan hoitajalle/hoitopaikalle.

Seinäjoen kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Tuki maksetaan Kelan kautta.