Tällä sivustolla

Yleistä
Velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen
Missä oppivelvollisuutta voi suorittaa?
Mitä tapahtuu, jos oppivelvollinen laiminlyö oppivelvollisuutta?
Osa oppivelvollisista tarvitsee tukea ennen siirtymistä toiselle asteelle. Miten tuki järjestetään?
Mitä maksuttomuus tarkoittaa?
Aikuisten perusopetus
Lisätietoa

Yleistä

Laajennetun oppivelvollisuuden (oppivelvollisuuslaki 30.12.2020/1214) myötä oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden (Oppivelvollisuuslaki §9).  Asuinkunnan tehtävänä on oppivelvollisen kokonaistilanteen ja mahdollisen tuen tarpeen selvittäminen yhdessä oppivelvollisen, tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa. Mikäli asuinkunta saa ilmoituksen nuoresta, joka ei ole aloittanut tai on keskeyttänyt opintonsa, oppivelvollinen ohjataan hakeutumaan soveltuvaan koulutukseen, muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin ja tarvittaessa hakemaan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä.

Yksittäisen oppilaan kohdalla monialainen asiantuntijaryhmä tukee tarvittaessa oppilasta koulunkäynnissä ja opintoja koskevissa valinnoissa ja tulevaisuuden suunnittelussa, hakeutumisessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin sekä tarvittaessa hakemaan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä.  Oppilaan poissaolojen seurannan tärkeys korostuu oppivelvollisuuden suorittamisen kannalta (perusopetuksen poissaololinjaukset).

Oppivelvollisuuden suorittamista seurataan Valpas-järjestelmän avulla. Valpas on sähköinen palvelu, jossa oppivelvollisuutta valvovat virkailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko oppivelvollisuusiän ajan.

Velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen

Jos oppilas ei ole hakeutunut opintoihin, aloittanut niitä tai saanut opiskelupaikkaa, hänelle osoitetaan opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa (TUVA-koulutus). Opiskelupaikan osoittaminen on asuinkunnan tehtävä. Oppivelvollisuuslain mukaan opiskelijan on aloitettava opinnot hänelle osoitetussa opiskelupaikassa viipymättä.

Jos oppivelvollinen on keskeyttämässä opintojaan, koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä oppivelvollisen ja huoltajan kanssa mahdollisuudet hakeutua muuhun koulutukseen tai suorittaa opintoja muussa oppilaitoksessa. Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi tai toistaiseksi painavasta syystä. Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa hakemuksesta ja liitteeksi tarvitaan esim. lääkärinlausunto. Ennen päätöksen tekemistä tulee selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla (Oppivelvollisuuslaki 7§).

Jos oppivelvollinen ei ole lainkaan aloittanut uusia opintoja, koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava siitä asuinkunnalle. Tällöin kuntapääkäyttäjät aloittavat yhteistyön huoltajan tai oppivelvollisen laillisen edustajan sekä hänen itsensä kanssa.

Missä oppivelvollisuutta voi suorittaa?

Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Oppivelvollisuuden suorittamisesta perusopetuksen suorittamisen jälkeen säädetään oppivelvollisuuslain 4 ja 5 §:ssä.

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Oppivelvollisuus päättyy ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittamiseen.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. Syksystä 2022 alkaen nivelvaiheen koulutusta voi suorittaa tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA). Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa oppivelvollisuuttaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA) tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa vaativana erityisenä tukena (TUVA).

Mitä tapahtuu, jos oppivelvollinen laiminlyö oppivelvollisuutta?

Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden (OVL 9 §). Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö tämän velvollisuuden, hänet voidaan tuomita oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä sakkorangaistukseen (OVL 22 §). Valvontavastuun laiminlyönnin arvioinnissa otetaan huomioon huoltajan tosiasialliset mahdollisuudet valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, kuten oppivelvollisen ikä ja itsenäinen asuminen.

Osa oppivelvollisista tarvitsee tukea ennen siirtymistä toiselle asteelle. Miten tuki järjestetään?

Perusopetuksen järjestäjän vastuulla on ohjata ja valvoa oppivelvollisia perusopetuksen ja yhteishaun aikana. Osana tätä ohjausta perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet. Oppilaalla on oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä oppilaanohjaukseen tehostettua tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Mitä maksuttomuus tarkoittaa?

Maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos henkilön ennen 1.8.2021 voimassa olleen perusopetuslain 25 §:n mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei tule oppivelvollisuuden laajentamisen piiriin. 

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus (nykyisinkin maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat korvataan koulumatkatukilain mukaisesti
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (matka lähimpään oppilaitokseen yli 100 km).

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäisivät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi (OVL 17 § 1 mom).

Aikuisten perusopetus

Jos oppivelvollinen ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona hän täyttää 17 vuotta, hän ei voi jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista perusopetuslain 26 §:n mukaisessa ”lasten perusopetuksessa” Tämän jälkeen oppivelvollisuutta voi suorittaa osallistumalla aikuisten perusopetukseen. Seinäjoella Seinäjoen lukion aikuislinja tarjoaa aikuisten perusopetusta. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös muissa edellä mainituissa koulutuksissa, jos oppivelvollisella katsotaan olevan perusopetuksen oppimäärän puuttumisesta huolimatta tarvittavat valmiudet ja hänet valitaan opiskelijaksi tähän koulutukseen.

Maahanmuuttajataustaiset oppivelvolliset, joilta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, voivat suorittaa oppivelvollisuutta aikuisten perusopetuksessa tai kansanopistojen järjestämässä maahanmuuttajille tarkoitetussa koulutuksessa.

Lisätietoa

Lisätietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön nettivisuilta. Sivuille on koottu mm. vastauksia oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin.