Oppilaan ohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaan ohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja.

Ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa oppilaan oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi. Ohjaus on kaikkien koulussa ja oppilaitoksessa sekä erilaisissa oppimisympäristöissä työskentelevien yhteistä työtä. Jokaista oppilasta ja opiskelijaa kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus riittävään ohjaukseen tarpeidensa mukaisesti.

Ohjaus on oppilaan

  • kasvun ja kehityksen tukemista
  • opiskeluvalmiuksien ja sosiaalisten valmiuksien edistämistä
  • elämänsuunnittelussa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämistä
  • opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevien ratkaisujen tukemista

Oppilaan ohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajan rooli ohjauksessa on tärkeä ja korvaamaton. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on osallistavaa, suunnitelmallista ja säännöllistä. Osa ohjausprosesseista tehdään moniammatillisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja/tai toisen asteen toimijoiden kanssa. Tarvittaessa koulu ohjaa oppilasta ja huoltajaa moniammatillisten palvelujen piiriin. Ohjauspalveluista tiedotetaan oppilaita ja heidän huoltajiaan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti.

Oppilaan ohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaan ohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

Ohjaussuunnitelma

Seinäjoen perusopetuksen ohjaussuunnitelma on päivitetty syksyllä 2018 uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Ohjaussuunnitelma sisältää Seinäjoen koulujen yhteiset toimintatavat, tarvittavan yhteistyön, työnjaon ja vastuut, korostaen erityisesti oppimispolun nivelvaiheitten yhteistyötä. Ohjaussuunnitelma kuvaa niitä oppilaan oppimisen ohjaamiseen liittyviä toimenpiteitä, joilla ohjaukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Eri ohjaustoimintojen sisällöt ovat kaupungissamme yhteisiä: oppilaalla on samat mahdollisuudet saada omaan opintopolkuunsa liittyvää ohjausta koulun koosta ja sijainnista riippumatta.
Ohjauksen toteutumista arvioidaan Seinäjoen oman laatu- ja arviointijärjestelmän mukaisesti sähköisillä arviointikyselyillä.

Oppilaanohjaus oppiaineena, sen tehtävät ja tavoitteet yläkoulun vuosiluokille 7-9, on kirjattu vuosiluokittain eteläpohjalaiseen opetussuunnitelmaan.